ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

picture puzzle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *picture puzzle*, -picture puzzle-

picture puzzle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
picture puzzle (n.) จิ๊กซอ See also: ภาพต่อ, ภาพที่นำมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อนำมาเป็นเกมภาพต่อ Syn. jigsaw puzzle

picture puzzle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
判じ絵[はんじえ, hanjie] (n) picture puzzle
絵捜し;絵探し[えさがし, esagashi] (n) hidden picture puzzle

picture puzzle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bilderrätsel {n}picture puzzle
Vexierbild {n}picture puzzle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า picture puzzle
Back to top