ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

phobia

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *phobia*, -phobia-

phobia ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
phobia (n.) นกเล็กๆ แถบอเมริกาเหนืออยู่ในจำพวก Sayornis
phobia (suf.) ความกลัว See also: ความเกลียด
English-Thai: HOPE Dictionary
phobia(โฟ'เบีย) n. ความหวาดกลัว,โรคกลัว,ความกังวลชนิดครอบงำ, See also: phobic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
phobia(n) ความหวาดกลัว,ความกังวล,ความหวาดวิตก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
phobiaโรคกลัว, อาการกลัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิษสุนัขบ้า (n.) hydrophobia See also: rabies Syn. โรคกลัวน้ำ, โรคพิษสุนัขบ้า
โรคพิษสุนัขบ้า (n.) hydrophobia See also: rabies Syn. โรคกลัวน้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've been dying to play your games but I have this phobia about having my body penetrated surgically.ผมกำลังจะตายเพราะเกมของคุณ ผมมีโรคประหลาด เกี่ยวกับการที่จะเจาะเข้าร่างกายผม โดยหมอ
Maybe you healed my phobia with your hands.คุณอาจรักษาโรคกลัวที่แคบของผมด้วยมือ
Some phobia or other to go outdoors after a traumatic experience.หวาดกลัวที่จะเผชิญโลกภายนอก หลังจากถูกทำร้าย
So you might take that if you had, say, a severe phobia of germs.งั้นคุณคงจะกินมันไป ถ้าคุณไม่พูดว่า เป็นเชื้อโรค ที่แสนน่ากลัวมาก
I have a phobia about having a video camera even pointed at me.ฉันกลัวเวลาที่กล้องจับมาที่ฉันขึ้นสมองเลยนะคะ
Ever since then, I've had a phobia about drawing blood.ตั้งแต่นั้นมา ฉันก็เลยกังวลเวลาเจาะเลือดนะคะ
You can think of it as a... clown phobia sobriety chip.คิดซะว่ามันเป็น... เหรียญบำบัดโรคกลัวตัวตลกแล้วกัน
I have an acute phobia of people prying into my personal life..ฉันเป็นโรคหวาดกลัวพวกที่ชอบ สอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านอย่างรุนแรง...
It doesn't matter how deeply rooted it is, sometimes a phobia can just disappear by itself.ไม่สำคัญหรอกว่ามันฝังลึกแค่ไหน บางครั้งอาการแบบนี้มันก็หายไปเองได้
However, there is every indication that his phobia issues are real-- whether acrophobia or some other issue remains to be seen.อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณที่บ่งชี้ว่า ปัญหาเรื่องความกลัวของเขา เป็นเรื่องจริง ไม่ว่าจะเป็นอะโครโฟเบีย หรือปัญหาอื่น
In Scottie's phobia support group, he said he was afraid of failure.ในกลุ่มของสก๊อตตี้ เขาบอกเขากลัวความล้มเหลว
How did we manifest our homophobia?เรามีลูกที่เป็นเกย์โดยที่เราไม่รู้ได้ยังไง

phobia ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惧高症[jù gāo zhèng, ㄐㄩˋ ㄍㄠ ㄓㄥˋ, 惧高症 / 懼高症] acrophobia; fear of heights
广场恐惧[guǎng chǎng kǒng jù, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ, 广场恐惧 / 廣場恐懼] agoraphobia (fear of wide open spaces)
广场恐惧症[guǎng chǎng kǒng jù zhèng, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ ㄓㄥˋ, 广场恐惧症 / 廣場恐懼症] agoraphobia (fear of wide open spaces)
恐旷症[kǒng kuàng zhèng, ㄎㄨㄥˇ ㄎㄨㄤˋ ㄓㄥˋ, 恐旷症 / 恐曠症] agoraphobia
幽闭恐惧[yōu bì kǒng jù, ㄧㄡ ㄅㄧˋ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ, 幽闭恐惧 / 幽閉恐懼] claustrophobia
幽闭恐惧症[yōu bì kǒng jù zhèng, ㄧㄡ ㄅㄧˋ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ ㄓㄥˋ, 幽闭恐惧症 / 幽閉恐懼症] claustrophobia
恐惧[kǒng jù, ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ, 恐惧 / 恐懼] fear; dread; phobia
恐法症[kǒng fǎ zhèng, ㄎㄨㄥˇ ㄈㄚˇ ㄓㄥˋ, 恐法症] Francophobia
[jì, ㄐㄧˋ, 瘈] furious; hydrophobia; madness
恐韩症[kǒng Hán zhèng, ㄎㄨㄥˇ ㄏㄢˊ ㄓㄥˋ, 恐韩症 / 恐韓症] Koreaphobia
恐惧症[kǒng jù zhèng, ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ ㄓㄥˋ, 恐惧症 / 恐懼症] phobia

phobia ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia
出社拒否症[しゅっしゃきょひしょう, shusshakyohishou] (n) physical reaction caused by a phobia about going to work
アゴラフォビア[, agorafobia] (n) agoraphobia
クモ恐怖症;蜘蛛恐怖症[クモきょうふしょう(クモ恐怖症);くもきょうふしょう(蜘蛛恐怖症), kumo kyoufushou ( kumo kyoufushou ); kumokyoufushou ( kumo kyoufushou )] (n) arachnophobia
テクノフォビア[, tekunofobia] (n) technophobia
ネクロフォビア[, nekurofobia] (n) necrophobia
ホモフォビア[, homofobia] (n) homophobia
外国人嫌悪[がいこくじんけんお, gaikokujinken'o] (n) xenophobia
外国人恐怖症[がいこくじんきょうふしょう, gaikokujinkyoufushou] (n) xenophobia
外国人排斥[がいこくじんはいせき, gaikokujinhaiseki] (n,adj-no) xenophobia; exclusion (of foreigners)
広場恐怖症[ひろばきょうふしょう, hirobakyoufushou] (n) agoraphobia
恐妻病[きょうさいびょう, kyousaibyou] (n) wife-phobia
羞明[しゅうめい, shuumei] (n) photophobia
赤面恐怖症[せきめんきょうふしょう, sekimenkyoufushou] (n) erythrophobia; fear of blushing
閉所恐怖[へいしょきょうふ, heishokyoufu] (n) claustrophobia; fear of confined spaces
閉所恐怖症[へいしょきょうふしょう;へいじょきょうふしょう, heishokyoufushou ; heijokyoufushou] (n) claustrophobia
高所恐怖症[こうしょきょうふしょう, koushokyoufushou] (n) fear of heights; acrophobia

phobia ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฟเบีย[n.] (fōbīa) EN: phobia FR: phobie [f]
ความกลัว[n.] (khwām klūa) EN: fear ; scare ; fright ; phobia FR: peur [f] ; crainte [f] ; frayeur [f] ; phobie [f]
โรคโฟเบีย[n. exp.] (rōk fōbīa) EN: phobia FR: phobie [f]
โรคกลัว[n. exp.] (rōk klūa) EN: phobia FR: phobie [f] ; peur morbide [f]
โรคกลัวฝน[n. exp.] (rōk klūa fo) EN: pluviophobia ; rain fear ; rain phobia ; fear of rain ; phobia or rain FR: pluviophobie [f]
โรคกลัวการอยู่คนเดียว[n. exp.] (rōk klūa kā) EN: autophobia ; fear of loneliness ; phobia of isolation FR:
โรคกลัวโรงเรียน[n. exp.] (rōk klūa rō) EN: scolionophobia ; school phobia ; fear of school FR:
โรคกลัวแสงแว๊บ ๆ = โรคกลัวแสงแว๊บๆ[n. exp.] (rōk klūa sa) EN: selaphobia ; fear of light flashes ; flashing lights phobia FR:
โรคกลัวสังคม[n. exp.] (rōk klūa sa) EN: social anxiety disorder (SAD) ; social phobia FR:
โรคกลัวซาตาน[n. exp.] (rōk klūa Sā) EN: Satanophobia ; Satan fear ; Satanic control fear ; devil fear ; Satan phobia ; Satanic control phobia FR:
โรคกลัววันฮัลโลวีน[n. exp.] (rōk klūa wa) EN: Samhainophobia ; Halloween fear ; Halloween phobia FR:
โฮโมโฟเบีย[n.] (hōmōfōbīa) EN: homophobia FR: homophobie [f]
กลัวน้ำ[n.] (klūanām) EN: hydrophobia FR: hydrophobie [f]
โนโมโฟเบีย[n.] (nōmōfōbīa) EN: nomophobia FR: nomophobie [f]
พิษสุนัขบ้า[n.] (phitsunakbā) EN: hydrophobia ; rabies FR: rage [f]
โรคกลัวแอลกอฮอล์[n. exp.] (rōk klūa ae) EN: potophobia ; fear of drinking alcohol ; fear of becoming an alcoholic. FR:
โรคกลัวอาหาร[n. exp.] (rōk klūa āh) EN: cibophobia ; fear of food ; fear of eating FR:
โรคกลัวอาหารมื้อเย็น[n. exp.] (rōk klūa āh) EN: deipnophobia ; fear of dining ; fear of dinner conversation ; fear of carrying on a conversation while eating FR:
โรคกลัวอังกฤษ[n. exp.] (rōk klūa An) EN: Anglophobia ; fear of England ; fear of the English people FR:
โรคกลัวอวกาศ[n. exp.] (rōk klūa aw) EN: spacephobia ; fear of outer space FR:
โรคกลัวแบคทีเรีย[n. exp.] (rōk klūa ba) EN: bacteriophobia ; fear of germs and microbes FR:
โรคกลัวบ้าน[n. exp.] (rōk klūa bā) EN: ecophobia ; fear the natural world FR:
โรคกลัวบาดเจ็บ[n. exp.] (rōk klūa bā) EN: traumatophobia ; fear of injury ; fear of battle FR:
โรคกลัวโบสถ์[n. exp.] (rōk klūa bō) EN: ecclesiophobia ; fear of churches FR:
โรคกลัวบันได[n. exp.] (rōk klūa ba) EN: bathmophobia ; fear of stairs and slopes FR:
โรคกลัวชื่อ[n. exp.] (rōk klūa ch) EN: nomatophobia ; onomatophobia ; fear of names (or other words because of their meaning) FR:
โรคกลัวดาว[n. exp.] (rōk klūa dā) EN: siderophobia ; abnormal fear of the stars FR:
โรคกลัวดาวหาง[n. exp.] (rōk klūa dā) EN: cometophobia ; fear of comets FR:
โรคกลัวดาวตก[n. exp.] (rōk klūa dā) EN: meteorophobia ; fear of meteors FR:
โรคกลัวเด็ก[n. exp.] (rōk klūa de) EN: pedophobia ; paedophobia ; pediaphobia ; fear of children, fear of infants ; fear of childhood FR:
โรคกลัวดวงอาทิตย์[n. exp.] (rōk klūa dū) EN: heliophobia ; fear of the sun FR:
โรคกลัวดวงจันทร์[n. exp.] (rōk klūa dū) EN: selenophobia ; fear of the moon FR:
โรคกลัวไฟ[n. exp.] (rōk klūa fa) EN: pyrophobia ; fear of fire FR:
โรคกลัวไฟฟ้า[n. exp.] (rōk klūa fa) EN: electrophobia ; fear of electricity FR:
โรคกลัวฝรั่งเศส[n. exp.] (rōk klūa Fa) EN: Francophobia ; Gallophobia ; dislike toward France ; hatred toward the People of France FR:
โรคกลัวฟ้าร้องฟ้าผ่า[n. exp.] (rōk klūa fā) EN: astraphobia ; fear of thunder and lightning FR:
โรคกลัวเห็ด[n. exp.] (rōk klūa he) EN: mycophobia ; fear of mushrooms FR:
โรคกลัวหิมะ[n. exp.] (rōk klūa hi) EN: chionophobia ; fear of snow FR:
โรคกลัวห้อง[n. exp.] (rōk klūa hǿ) EN: koinoniphobia ; fear of rooms full of people FR:
โรคกลัวหัวใจ[n. exp.] (rōk klūa hū) EN: cardiophobia ; fear of the heart FR:

phobia ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schulangst {f}school phobia
Acarophobie {f}; Furcht vor Insekten oder -stichenacarophobia
Ailurophobie {f}; Angst vor Katzenailurophobia
Algophobie {f}; Angst vor Schmerzalgophobia
Androphobie {f}; Angst vor Männernandrophobia
Arachnophobie {f}; Angst vor Spinnenarachnophobia; fear of spiders
Astraphobie {f}; Angst vor Blitzen und Gewitterastraphobia
Cyberphobie {f}; Angst vor Computerncyberphobia
Cryophobie {f}; Angst vor Kältecryophobia
Cynophobie {f}; Angst vor Hundencynophobia
Homophobie {f}; Angst vor Homosexualität/ Homosexuellenhomophobia
Hydrophobie {f}; Angst vor Wasserhydrophobia
Mysophobie {f}; Angst vor Schmutz oder Ansteckungmysophobia
Neophobie {f}; Angst vor Neuerungenneophobia
Pyrophobie {f}; Angst vor Feuerpyrophobia
Satanophobie {f}; Angst vor dem Teufelsatanophobia
Technophobie {f}; Angst vor Technologietechnophobia
Traumatophobie {f}; Angst vor Verletzungen oder Kriegtraumatophobia
Triskaidekaphobie {f}; Angst vor der Zahl Dreizehntriskaidekaphobia

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า phobia
Back to top