ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

philter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *philter*, -philter-

philter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
philter (n.) ยาเสน่ห์ Syn. aphrodisiac, philtre
English-Thai: HOPE Dictionary
philter(ฟิล'เทอะ) n. ยาเสน่ห์,ยาปลูกกำหนัด,ยาแฝด. vt. ใช้ยาเสน่ห์,กระตุ้น
philterern., Syn. potion,drug
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
philter; philtreยาแฝด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

philter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
惚れ薬[ほれぐすり, horegusuri] (n) love potion; philter

philter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสน่ห์[n.] (sanē) EN: love philtre ; love philter (Am.) ; love potion FR: philtre d'amour [m]
ทำเสน่ห์[v. exp.] (tham sanē) EN: charm ; use a love potion ; use a philter FR: séduire ; charmer
ยาแฝด[n.] (yāfaēt) EN: love potion ; philter ; love philter ; love-philter FR: philtre [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า philter
Back to top