ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

perpendicular

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *perpendicular*, -perpendicular-

perpendicular ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
perpendicular (n.) เส้นตั้งฉาก See also: เส้นที่ตั้งตรง
perpendicular (adj.) ตั้งฉาก See also: ตั้งตรง Syn. upright, vertical Ops. horizontal, parallel
perpendicular (n.) เครื่องมือแสดงเส้นตั้งฉาก
perpendicular (adj.) ชัน See also: ลาดชัน Syn. steep
perpendicularly (adv.) อย่างตั้งฉาก See also: อย่างตั้งตรง
English-Thai: HOPE Dictionary
perpendicular(เพอเพนดิค'คิวละ) adj. ตั้งฉาก,ตั้งตรง,สูงชัน. n. เส้นตั้งฉาก,แนวตำแหน่งตั้งตรง,ไม้ตั้งฉาก,การยืนตรง,ความถูกต้อง, See also: perpendicularity n., Syn. vertical
English-Thai: Nontri Dictionary
perpendicular(adj) ตั้งตรง,ตั้งฉาก,สูงชัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
perpendicular๑. ตั้งฉาก๒. เส้นตั้งฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
perpendicular linesเส้นตั้งฉาก, เส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกัน ก็ต่อเมื่อเส้นตรงทั้งสองตัดกันแล้วมุมประชิดจะมีขนาดเท่ากัน ในเรขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรงสองเส้นซึ่งไม่อยู่ในแนวดิ่งจะตั้งฉากซึ่งกันและกัน ก็ต่อเมื่อผลคูณของความชันของเส้นตรงทั้งสอง มีค่าเท่ากับ -1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดิ่ง (adv.) perpendicularly See also: vertically, straight Syn. ตรง, แน่ว
ตั้งฉาก (v.) be perpendicular See also: be vertical, be upright
ตั้งฉาก (v.) be perpendicular See also: be vertical, be upright
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You need to take perpendicular bites about a millimeter apart.คุณต้องตั้งฉาก เกือบมิลลิเมตร
But if you take a third circle and keep that perpendicular to the other two, and you Twist it around the inner circle as you wrap it around, you can get all three of those circles to Twist around each otherและคุณตัดไปรอบ ๆ วงในว่า ทำให้มันตั้งฉากคุณจะ ได้รับสิ่งที่เรียกว่าพรู ดูเหมือนว่าพื้นผิวของโดนัท
Now, if you have an extra time dimension, you might visualize the time dimension perpendicular to the guitar neck, in this direction.ตอนนี้ถ้าคุณมีมิติเวลาพิเศษ คุณอาจเห็นภาพมิติเวลา ตั้งฉากกับลำคอกีตาร์
Perpendicular bisectors reveal the center.6.5 มิลลิเมตร ขนาดเท่ากับลำกล้องปืนไรเฟิลของออสวอลด์
Now, if you take a second circle and you wrap it around that inner circle, keeping it perpendicular, you get what's called a torus.ที่เป็นคอลเลกชันของ วงการบิดรอบกันและกัน ในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง ตอนนี้กลุ่มโกหกที่ง่ายที่สุด คือเพียงแค่วงกลม

perpendicular ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
力臂[lì bì, ㄌㄧˋ ㄅㄧˋ, 力臂] lever arm (i.e. perpendicular distance from the fulcrum to the line of force)
横向[héng xiàng, ㄏㄥˊ ㄒㄧㄤˋ, 横向 / 橫向] horizontal; orthogonal; perpendicular; lateral; crosswise
垂直[chuí zhí, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ, 垂直] perpendicular; vertical

perpendicular ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
垂直分布[すいちょくぶんぷ, suichokubunpu] (n) (See 水平分布) perpendicular distribution; vertical distribution
垂直磁気記録[すいちょくじききろく, suichokujikikiroku] (n) {comp} perpendicular magnetic recording; vertical magnetic recording
垂直線[すいちょくせん, suichokusen] (n) perpendicular line; vertical line
垂線[すいせん, suisen] (n) perpendicular line
垂線の足[すいせんのあし, suisennoashi] (n) foot of a perpendicular line
鰹木;堅魚木[かつおぎ, katsuogi] (n) log on the roof of a shrine set perpendicular to the ridgepole
切り立つ;切りたつ[きりたつ, kiritatsu] (v5t) to rise perpendicularly
垂直[すいちょく, suichoku] (adj-na,n,adj-no) vertical; perpendicular; (P)
直下[ちょっか, chokka] (n,vs) directly under; price cut; fall perpendicularly; (P)
直立[ちょくりつ, chokuritsu] (n,vs,adj-no) vertical; perpendicular; upright; erect; stand erect; rise perpendicularly
[く, ku] (n) (1) (arch) (See 矩尺) carpenter's square; (2) perpendicularity; straightness; (3) model; standard
鉛直[えんちょく, enchoku] (adj-na,n,adj-no) perpendicular; upright; vertical
Japanese-English: COMDICT Dictionary
垂直磁気記録[すいちょくじききろく, suichokujikikiroku] perpendicular magnetic recording, vertical magnetic recording

perpendicular ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้ฉาก[adj.] (dāichāk) EN: perpendicular ; normal FR: perpendiculaire ; normal
เส้นตั้งฉาก[n. exp.] (sen tangchā) EN: perpendicular ; perpendicular line FR: perpendiculaire [f]
ตั้งฉาก[v.] (tangchāk) EN: be perpendicular FR:
ตั้งฉาก[adj.] (tangchāk) EN: perpendicular ; normal FR: perpendiculaire ; normal
ดิ่ง[adv.] (ding) EN: perpendicularly ; vertically ; straight FR: perpendiculairement ; verticalement

perpendicular ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mittelsenkrechte {f}perpendicular bisectors of the sides
senkrecht; lotrecht (zu) {adj}perpendicular (to)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า perpendicular
Back to top