ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pedagogical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pedagogical*, -pedagogical-

pedagogical ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
pedagogical(เพดดะกอจ'จิค, -คัล) adj. เกี่ยวกับ pedagogueหรือpedagogy (ดู)

pedagogical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中等师范学校[zhōng děng shī fàn xué xiào, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄕ ㄈㄢˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, 中等师范学校 / 中等師範學校] normal (i.e. pedagogical) middle school
师范[shī fàn, ㄕ ㄈㄢˋ, 师范 / 師範] teacher-training; pedagogical; normal (school, e.g. Beijing Normal University)

pedagogical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเรียนการสอน[n.] (kānrīenkāns) EN: educational ; teaching ; pedagogical FR: instruction [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pedagogical
Back to top