ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pass through

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pass through*, -pass through-

pass through ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pass through (phrv.) เดินทางผ่าน
pass through (phrv.) ทำให้เคลื่อนผ่าน
pass through (phrv.) เรียนครบหลักสูตร (เช่น มหาวิทยาลัย)
pass through (phrv.) ประสบกับ See also: ทุกข์ทรมานกับ, ยุ่งยากับ Syn. go through
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อกแตก (adj.) having a waterway pass through the middle
ลอด (v.) pass through See also: go under, go through Syn. ผ่าน, ทะลุ
ลอดผ่าน (v.) pass through See also: pass under, penetrate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we can pass through there we're safe.ถ้าเราผ่านไปได้ เราก็จะปลอดภัย
Abracadabra... and we pass through walls.อับราคาดาบรา... และเราก็ผ่านทะลุกำแพง.
We all know in our hearts though we may pass through the valley of the shadow of death you are with us, guiding and protecting us.เรารู้อยู่แก่ใจว่า.. ..แม้จะเดินเข้าสู่เงื้อมมือมัจจุราช.. พระองค์ก็ทรงอยู่กับเรา..
And we must pass through Gimmerton Church to go that journey.เราต้องผ่าน โบสถ์กิมเมอร์ตัน เพื่อเริ่มการเดินทางนั้น
No officer is ever to enter my house again. Or even to pass through the village!ไม่มีทหารคนไหนได้เข้ามาในบ้านเราอีกแน่ หรือแม้แต่จะผ่านเข้ามาในหมู่บ้านเรา
Please let us pass through your woods.กรุณาแจ้งให้เราผ่านป่าของคุณ
Did a young man pass through here?ต้อนรับชายหนุ่มคนหนึ่งเดินผ่านที่นี่?
Gandalf, we could pass through the Mines of Moria.แกนดัล์ฟ เราสามารถไปทางเหมืองมอเรียได้นะ
Shortly, you'll pass through these doors and join your classmates.อีกไม่กี่อึดใจนี้ เธอจะผ่านประตูนี้ไปพบเพื่อนร่วมชั้น
Beams of reflected light from that corner pass through it... into the box...มันจะสะท้อนภาพจากมุมนั้นผ่านเข้ามา เข้ามาในกล่อง...
All citizens must pass through medical scanning. Sir!พลเมืองทุกคนต้องผ่าน เครื่องตรวจโรค
Family members must pass through security checkpoints together.สมาชิกครอบครัวจะต้องผ่าน ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกัน

pass through ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过境[guò jìng, ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˋ, 过境 / 過境] transit; pass through a country's territory
[dá, ㄉㄚˊ, 达 / 達] attain; pass through; achieve; reach; realize; clear; inform; notify; dignity
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 擐] pass through; to get into (armor)
[chè, ㄔㄜˋ, 彻 / 徹] thorough; penetrating; to pervade; to pass through

pass through ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パナマックス[, panamakkusu] (n) Panamax (maximum size of ship that can pass through the Panama Canal)
制動放射[せいどうほうしゃ, seidouhousha] (n) bremsstrahlung (physics); X-rays produced when fast electrons pass through matter
制動輻射[せいどうふくしゃ, seidoufukusha] (n) (See 制動放射) bremsstrahlung (physics); X-rays produced when fast electrons pass through matter
旅は道連れ世は情け[たびはみちづれよはなさけ, tabihamichidureyohanasake] (exp) just as it is reassuring to have a companion when traveling, it is important for us to care for each other as we pass through this life
町を通る[まちをとおる, machiwotooru] (exp,v5r) to pass through town
光を通す;光を透す[ひかりをとおす, hikariwotoosu] (exp,v5s) to allow light to pass through; to shine light through
潜り抜ける;くぐり抜ける[くぐりぬける, kugurinukeru] (v1,vi) to go through; to pass through; to escape (through the cordon); to evade (the law)
潜る[もぐる, moguru] (v5r,vi) (1) (uk) to drive; to pass through; to pass under; (2) to evade; to hide; (3) to survive; (P)
越える(P);超える(P)[こえる, koeru] (v1,vi) (1) (esp. 越える) to cross over; to cross; to pass through; to pass over (out of); (2) (esp. 超える) to exceed; (P)
通り抜ける[とおりぬける, toorinukeru] (v1,vi) to go through; to pass through; to get through; to cut across
通り過ぎる[とおりすぎる, toorisugiru] (v1,vi) to pass; to pass through; (P)
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1,vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1,vi,suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P)

pass through ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้าม[v.] (khām) EN: go across ; cross ; pass through ; go through FR: traverser ; passer ; franchir
ลอด[v.] (løt) EN: pass through ; go under ; go through ; slip through ; duck under ; come through ; escape from/out of FR: passer dans ; passer par ; passer à travers ; passer sous ; s'échapper
ผ่าน[v.] (phān) EN: pass ; pass through ; cross FR: passer ; traverser
ผ่านไป[v. exp.] (phān pai) EN: pass through ; go through FR: défiler ; parcourir ; passer par ; s'écouler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pass through
Back to top