ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

parvenu

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *parvenu*, -parvenu-

parvenu ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
parvenu (n.) ผู้ร่ำรวยทันทีทันใด See also: คนที่เพิ่งร่ำรวย
parvenu (adj.) เกี่ยวกับผู้ร่ำรวยทันทีทันใด Syn. upstart
English-Thai: HOPE Dictionary
parvenu(พาร์'วะนู) n. ผู้ร่ำรวยอย่างฉับพลัน,คนที่เพิ่งร่ำรวย,ผู้ดีใหม่.

parvenu ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
成り上がり者[なりあがりもの, nariagarimono] (n) upstart; parvenu
成り上がり;成上り[なりあがり, nariagari] (n) upstart; parvenu; jumped-up person

parvenu ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไพร่[n.] (phrai) EN: member of the proletariat ; commoner ; common men ; plebeian ; parvenu ; ordinary poor people ; peasant FR: prolétaire [m] ; individu de bas étage [m] ; prolétariat [m] ; bas peuple [m] ; populace [f] (péj.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า parvenu
Back to top