ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

parsimony

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *parsimony*, -parsimony-

parsimony ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
parsimony (n.) ความตระหนี่ See also: ความขี้เหนียว Syn. stinginess, meaness Ops. lavishness
English-Thai: Nontri Dictionary
parsimony(n) ความตระหนี่,ความมัธยัสถ์,ความประหยัด,ความขี้เหนียว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
parsimony, law ofกฎการประหยัด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า parsimony
Back to top