ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

paralyze

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *paralyze*, -paralyze-

paralyze ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
paralyze (vt.) ทำให้เป็นอัมพาต (ทางการแพทย์) Syn. deaden, desensitize, anesthetize
paralyze (vt.) ทำให้ขยับเขยื้อนไม่ได้ (เพราะตกตะลึง) Syn. freeze, benumb
paralyzed (adj.) พิการ See also: ทุพพลภาพ, หย่อนความสามารถ Syn. cripped Ops. able-bodied
English-Thai: HOPE Dictionary
paralyze(แพ'ระไลซ) v. เป็นอัมพาต,ทำให้อัมพาต
English-Thai: Nontri Dictionary
paralyze(vt) ทำให้เป็นง่อย,ทำให้เป็นอัมพาต,ทำให้อ่อนเปลี้ย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
paralyze; paralyse๑. ทำให้เป็นอัมพาต๒. ทำให้งัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาย (v.) be paralyzed See also: be disabled, be crippled, be incapacitated, be lame
ไร้ความรู้สึก (v.) be paralyzed Ops. มีความรู้สึก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Motherfucker do that shit to me, he better paralyze my ass, 'cause I kill the motherfucker.เวรตะไลทำอึที่ให้ฉันดีกว่าเขาเป็นอัมพาตตูดของฉัน 'ทำให้ฉันฆ่าเวรตะไล
She's going to paralyze you!หล่อนจะทำให้คุณเป็นอัมพาต
A stake in your heart will paralyze you.การแทงเข้าไปในหัวใจนาย มันจะทำให้แกเป็นอัมพาต
A stake in your heart will paralyze you.แทงไม้เข้าไปในหัวใจแก มันจะทำให้แกเป็นอัมพาตชั่วคราว
No, they only paralyze us.ไม่ แค่ทำให้เราขยับไม่ได้
We need to paralyze her to do this procedure.เราจำเป็นต้องทำให้เป็นอัมพาต เพื่อที่จะทำตามขั้นตอนนี้
It was designed to paralyze enemy troops by shutting down their neural system for six to seven hours.ทำให้ทหารข้าศึกเป็นอัมพาต โดยทำลายระบบปรกติของร่างกาย ใช้เวลา 6-7 ชั่วโมง
Scorpions do paralyze their prey with toxin.แมงป่องต่อยเหยื่อ ด้วยพิษให้อัมพาตก่อน
This potion might paralyze me.น้ำยานี่ อาจทำให้เป็นอัมพาต
Two, throat. Paralyze the vocal cords, stop screaming.สอง ลำคอ ทำให้หลอดเสียงเป็นอัมพาต ส่งเสียงไม่ได้
You could paralyze him.คุณอาจทำให้เขาเป็นอัมพาตได้
Try to sneak in, and please paralyze the engines.ค่อยๆแอบเข้าไป -แล้วช่วยไปหยุดเครื่องยนต์ที

paralyze ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使麻痹[shǐ má bì, ㄕˇ ㄇㄚˊ ㄅㄧˋ, 使麻痹 / 使麻痺] paralyze
[tān, ㄊㄢ, 瘫 / 癱] paralyzed
瘫子[tān zi, ㄊㄢ ㄗ˙, 瘫子 / 癱子] paralyzed person

paralyze ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
立ち竦む;立ちすくむ[たちすくむ, tachisukumu] (v5m,vi) to be petrified; to be unable to move; to be paralyzed (with horror); to be stupefied (with amazement)

paralyze ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัมพฤกษ์[adj.] (ammaphreuk) EN: partially paralyzed ; suffering from a minor stroke FR:
อัดอั้น[v.] (at-an) EN: be at a loss ; be paralyzed ; be stupefied ; smolder ; smoulder FR:
อัดอั้นตันใจ[v.] (at-antanjai) EN: be at a loss ; be paralyzed ; be stupefied ; smolder FR:
แน่นิ่ง[adj.] (naēning) EN: still ; motionless ; immobile ; unmoving ; unconscious ; paralyzed ; stationary FR: inconscient ; inanimé
ตาย[v.] (tāi) EN: be paralyzed ; be disabled ; be crippled ; be incapacitated ; be lame FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า paralyze
Back to top