ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

paddy wagon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *paddy wagon*, -paddy wagon-

paddy wagon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
paddy wagon (n.) รถขนส่งนักโทษของตำรวจ Syn. waggon, patrol wagon
English-Thai: HOPE Dictionary
paddy wagonn. รถตำรวจ,รถขังนักโทษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We already took some of your friends downtown in a paddy wagon.เราพาเพื่อนคุณเข้าเมืองไปแล้วด้วย
This lighter-than-air craft was designed by Muntz himself and is longer than 22 prohibition paddy wagons placed end to end.ยานที่เบากว่าอากาศนี้ ถูกออกแบบด้วยตัวของมันซ์ทเอง ยาวมากกว่ารถบรรทุก 22 คันเรียงต่อแถวกัน
One time he painted this pig in a cop's uniform on the side of a Paddy Wagon-- while Five-0 was still inside, yo!เช่นวาดรูปหมูในชุดตำรวจ ไว้ข้างรถแพดดี้ วากอน ในขณะที่ไฟว์ โอยังนั่งอยู่
They took her away in one of those fucking paddy wagons.พวกมันพาเธอขึ้นรถตำรวจคันหนึ่งไป

paddy wagon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
護送車[ごそうしゃ, gosousha] (n) paddy wagon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า paddy wagon
Back to top