ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

own-brand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *own-brand*, -own-brand-

own-brand ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
own-brand (n.) ยี่ห้อสินค้าของร้านไม่ใช่จากบริษัทที่ผลิตสินค้า Syn. own-label

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า own-brand
Back to top