ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overseas

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overseas*, -overseas-

overseas ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overseas (adv.) โพ้นทะเล
overseas (adv.) ข้ามทะเล See also: โพ้นทะเล
overseas (adj.) เกี่ยวกับต่างประเทศ
overseas (adj.) ที่เดินทางท่องเที่ยวข้ามทะเล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
overseas; over seaโพ้นทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Overseas Economic Corporation Fund กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเล กองทุนที่ก่อตั้งโดยประเทศญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. 2504 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่น ๆ กองทุนนี้จะให้กู้ยืมแก่รัฐบาลและบริษัทใน ประเทศกำลังพัฒนา และให้กู้หรือร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่น [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They don't even ship them to serve overseas because they're too hard to maintain.พวกเขาไม่เคยนำออกไปใช้งานในต่างประเทศเลยด้วยซ้ำ เพราะดูแลรักษาได้ยาก
She called from overseas five or six years ago asking if her dad showed upเธอโทรฯ มาจากต่างประเทศ 5 หรือ 6 ปีก่อน ถามถึงพ่อของเธอ
From its complicity in unspeakable human rights violations overseas against women, gays, labourers and indigenous peoples to its efforts to subvert U.S. foreign policy and deceive the courts the public and its own stockholdersบรรษัทนี้ทำความผิดตั้งแต่มีส่วนสมรู้ร่วมคิด ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในต่างประเทศ ทั้งต่อผู้หญิง, คนรักร่วมเพศ, กรรมกรและชาวพื้นเมือง
Till she applied for an overseas visa, which was denied.จนกระทั่งเธอยื่นขอวีซ่าไปต่างประเทศ แล้วถูกปฏิเสธ
Have you ever had an overseas vacation?เธอเคยไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้งไหม
I sent you overseas so I can live comfortably someday, instead, you came back as a vagrant.ผมอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาหา ขอผมอยู่สบายๆซักวันไม่ได้เหรอครับ แต่เธอกลับมาแบบ เธอมันพวก พเนจร
I see. You are going overseas when you graduate.เข้าใจแล้ว พอเรียนจบเธอก็จะไปต่างประเทศ
Miyuki will be going overseas when she graduate.มิยูกิจะไปต่างประเทศหลังจากเรียนจบ
You guys are amazing. You are all going overseas when you graduate.พวกนายเยี่ยมจริงๆ ทุกคนจะไปต่างประเทศกันหมดหลังจากเรียนจบ
Is your preparation for overseas study going well?เรื่องไปเรียนเมืองนอกน่ะ คุณเตรียมตัวไปถึงไหนแล้ว
I let you go overseas to learn business management. Then why is your film investment tottering?เจ้าพาล ไม่ต้องทำมาพูดเล่นกับฉันเลยนะ !
I've put her name on overseas waiting lists, but we're still waiting.ฉันเอาชื่อเธอส่งไปยังต่างประเทศเพื่อรอการบริจาคหัวใจ, แต่ว่าพวกเราก็ยังคงต้องรอต่อไป

overseas ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
华侨[huá qiáo, ㄏㄨㄚˊ ㄑㄧㄠˊ, 华侨 / 華僑] overseas Chinese
留尼汪[Liú ní wāng, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧˊ ㄨㄤ, 留尼汪] Réunion (Island in Indian Ocean, a French overseas department)
国外[guó wài, ㄍㄨㄛˊ ㄨㄞˋ, 国外 / 國外] abroad; external (affairs); overseas; foreign
海外[hǎi wài, ㄏㄞˇ ㄨㄞˋ, 海外] overseas; abroad

overseas ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
内地[ないち, naichi] (n) (1) (sens) within the borders of a country; domestic soil; (2) inland area; (3) (during the WWII era) Japan proper, as opposed to its overseas colonies; interior of country; homeland; (4) (in Hokkaido and Okinawa) the "mainland" parts of Japan (Kyushu, Shikoku, Honshu)
内外価格差[ないがいかかくさ, naigaikakakusa] (n) price variance between domestic and overseas markets; local-foreign price difference
向こうで暮らす[むこうでくらす, mukoudekurasu] (v5s) to live overseas
外国郵便[がいこくゆうびん, gaikokuyuubin] (n) mail from abroad; foreign mail; overseas mail
外地[がいち, gaichi] (n) overseas territories; outlying areas
海外企業[かいがいきぎょう, kaigaikigyou] (n) foreign company; overseas enterprise; overseas firm
海外在留邦人[かいがいざいりゅうほうじん, kaigaizairyuuhoujin] (n) Japanese living overseas
海外市場[かいがいしじょう, kaigaishijou] (n) overseas (a foreign) market
海外投資[かいがいとうし, kaigaitoushi] (n) overseas investment
海外投資家[かいがいとうしか, kaigaitoushika] (n) overseas investor
海外旅行生命保険[かいがいりょこうせいめいほけん, kaigairyokouseimeihoken] (n) overseas travel life insurance
海外活動[かいがいかつどう, kaigaikatsudou] (n) overseas activities
海外経済協力基金[かいがいけいざいきょうりょくききん, kaigaikeizaikyouryokukikin] (n) Overseas Economic Cooperation Fund
海外視察[かいがいしさつ, kaigaishisatsu] (n,vs) overseas inspection; tour of inspection abroad
海外遠征[かいがいえんせい, kaigaiensei] (n) overseas trip
海外領土[かいがいりょうど, kaigairyoudo] (n) overseas territory; overseas possession
華僑[かきょう, kakyou] (n) overseas Chinese merchants; (P)
海を渡る[うみをわたる, umiwowataru] (exp,v5r) to cross the ocean (i.e. to go to or come from overseas)
海外[かいがい, kaigai] (n,adj-no) foreign; abroad; overseas; (P)

overseas ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดินแดนของฝรั่งเศส[n. exp.] (din daēn kh) EN: overseas department and region of France FR: département et région d'outre-mer français (DOM) [m]
โพ้นทะเล[adj.] (phōnthalē) EN: oversea ; overseas FR: d'outre-mer ; outre-mer
สนามบินนานาชาติ[n. exp.] (sanāmbin nā) EN: international airport ; overseas airport FR: aéroport international [m]
ต่างแดน[adj.] (tāng daēn) EN: overseas ; exotic FR:
ต่างประเทศ[adj.] (tāng prathē) EN: abroad ; overseas ; foreign ; external FR: étranger

overseas ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslandsüberweisung {f}overseas bank transfer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overseas
Back to top