ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overexpose

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overexpose*, -overexpose-

overexpose ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overexpose (vt.) เปิดเผยมากเกินไป
overexpose (vt.) ให้แสงมากหรือนานเกินไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's probably just overexposed.บางทีอาจเกิดจากปิดหน้ากล้องมากไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overexpose
Back to top