ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overarm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overarm*, -overarm-

overarm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overarm (adj.) ซึ่งยกแขนขึ้นเหนือไหล่

overarm ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上手出し投げ[うわてだしなげ, uwatedashinage] (n) pulling overarm throw (sumo)
上手捻り[うわてひねり, uwatehineri] (n) twisting overarm throw (sumo)
右四つ[みぎよつ, migiyotsu] (n) sumo hold in which both wrestlers obtain an underarm grip with the right hand and an overarm grip with the left
大逆手[おおさかて, oosakate] (n) backward-twisting overarm throw (sumo)
巻き替え[まきかえ, makikae] (n) (1) winding a replacement thread, wire, etc.; (2) changing from an overarm to an underarm grip on one's opponent's belt (sumo)
抜き手;抜手[ぬきて;ぬきで, nukite ; nukide] (n) overarm stroke (type of traditional Japanese swimming style)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overarm
Back to top