ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

over against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *over against*, -over against-

over against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
over against (adv.) ตรงข้ามกับ See also: ขัดแย้งกับ Syn. abreast, against
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Over against that wall-- now.ยืนชิดกำแพง เดี๋ยวนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า over against
Back to top