ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outflow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outflow*, -outflow-

outflow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outflow (n.) การไหลออกมา Syn. flow, current
English-Thai: HOPE Dictionary
outflow(เอาทฺ'โฟล) n. การไหลออก,สิ่งที่ไหลออก,ปริมาณที่ไหลออก, See also: outflanker n., Syn. stream
English-Thai: Nontri Dictionary
outflow(n) การเคลื่อนออกไป,สิ่งที่ไหลออก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Roll up the cotton like this, and... push in all the way inside the anus to prevent an outflow of body fluid.ม้วนผ้าแบบนี้ และ... ใส่เข้าไปในทวารหนักเพื่อป้องกันของเหลวไหลออกมาจากร่างกาย
Look guys, we got to check the drains of the outflow pipe to the lake tonightฟังนะ เราต้องเช็คน้ำทิ้ง คืนนี้
The outflow pipe down there lead directly to the water parkท่อน้ำต่อไปยังสวนน้ำ
Yeah, did you check those outflow pipe at the lake?ใช่แล้ว นายได้เช็คท่อน้ำทิ้งที่ทะเลสาปหรือยัง?
Look guys we got to check the drain outflow pipe...เฮ้ พวกเราต้องเช็คท่อน้ำทิ้ง... .
The hypertrophic thickening is asymmetric and clearly involves the inter-ventricular septum, which obstructs the cardiac outflow and prevents the blood from flowing freely between the aortic valve and into the aorta.กล้ามเนื้อหัวใจที่หนาไม่สมมาตร และเป็นที่ชัดเจนว่าเป็นความบกพร่องของผนังกั้นหัวใจห้องล่าง ซึ่งเป็นการขัดขวางการสูบฉีดของเลือดในหัวใจ
Bipolar outflow.มีการไหลของขั้วแม่เหล็กไฟฟ้า
Look guys we got to check the drain outflow...เฮ้ พวกเราต้องเช็คท่อน้ำทิ้ง... .

outflow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开源节流[kāi yuán jié liú, ㄎㄞ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄡˊ, 开源节流 / 開源節流] lit. to open a water source and reduce outflow (成语 saw); to increase income and save on spending; to broaden the sources of income and economize on expenditure
下闸[xià zhá, ㄒㄧㄚˋ ㄓㄚˊ, 下闸 / 下閘] lower sluice gate; outflow sluice
尾水渠道[wěi shuǐ qú dào, ㄨㄟˇ ㄕㄨㄟˇ ㄑㄩˊ ㄉㄠˋ, 尾水渠道] outflow channel
尾水[wěi shuǐ, ㄨㄟˇ ㄕㄨㄟˇ, 尾水] tailwater; outflow (from mill or power plant)
外流[wài liú, ㄨㄞˋ ㄌㄧㄡˊ, 外流] outflow; to flow out; to drain
外逃[wài táo, ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ, 外逃] outflow

outflow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトフロー[, autofuro-] (n) outflow
資本流出[しほんりゅうしゅつ, shihonryuushutsu] (n) capital outflow
難民流出[なんみんりゅうしゅつ, nanminryuushutsu] (n) outflow of refugees
[で, de] (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P)

outflow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระแสเงินไหลออก[n. exp.] (krasaē ngoe) EN: outflow ; cash outflow FR:
กระแสเงินสดออก[n. exp.] (krasaē ngoe) EN: cash outflow FR:

outflow ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kapitalabwanderung {f}capital outflow

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outflow
Back to top