ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

orienteering

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *orienteering*, -orienteering-

orienteering ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
orienteering (n.) กีฬาประเภทเดินเท้าที่ใช้แผนที่และเข็มทิศ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orienteeringกีฬาโอเรนเทียริ่ง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The military boys used their orienteering skills to map out a manageable route for their scooters.กลุ่มทหารกำลังใช้ทักษะการใช้เข็มทิศ เพื่อทำทางที่สกูตเตอร์เขาจะวิ่ง

orienteering ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オリエンテーリング[, oriente-ringu] (n) orienteering; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า orienteering
Back to top