ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oldster

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oldster*, -oldster-

oldster ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oldster (n.) คนแก่ Syn. senior citizen, old man, old woman, golden-ager
English-Thai: HOPE Dictionary
oldster(โอลด'สเทอะ) n. คนแก่,ผู้อาวุโส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oldster
Back to top