ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

old woman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *old woman*, -old woman-

old woman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
old woman (n.) ภรรยา (คำหยาบ) Syn. wife
old woman (n.) คนที่จู้จี้ Syn. fussy man
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Perhaps you don't remember an old woman like me.คุณคงจําสาวเเก่อย่างฉันไม่ได้ละกระมัง
I found an old woman of seventy for himฉันค้นพบต่อผู้หญิงเก่าของ seventy for ที่เขา
The old woman remembered a swan she had bought many years ago in Shanghai for a foolish sum.หญิงชราจำหงส์ที่เธอซื้อเมื่อหลายปีก่อน ในเซี่ยงไฮ้ ด้วยเหตุผลโง่ๆได้
How much pain will you inflict on an old woman for money?คุณลงโทษหญิงชราเพื่อเงิน ให้เจ็บปวดมากเท่าไร?
An old woman sitting on a bus? Or kids going to school?หญิงแก่ในรถเมล์ หรือเด็กเดินไปโรงเรียน
I had guardians, an old woman and a priest... but no friends.มีคนดูแล เป็นหญิงแก่กับพระ ไม่มีเพื่อน
The old woman called me Philippe.หญิงชรานั่นเรียกข้าว่า... ฟิลลิปป์
That old woman with the onion!ป้าคนที่ถือต้นหอมนั่นน่ะ
Is there any way that you could return to the old woman and bring the girls back here to us?พอมีบ้างมั๊ย ที่คุณจะกลับไป หาหญิงชราคนนั้น แล้วพาเด็กๆมาหาเรา
One look and I can tell that some old woman made this low quality stuff.ดูสิ ผู้หญิงแก่บางคน ก็ทำได้แต่อาหารด้อยคุณภาพอย่างนี้แหละ
Yesterday,it was an old woman in the macy's shoe department.เมื่อวานก็เจอยายแก่ ในร้านรองเท้า
And when the old woman was carving up Ken I shoved her and she fell.แล้วตอนที่หญิงชรา... แล่เนื้อเคน ฉันก็ผลักเธอ

old woman ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老太婆[lǎo tài pó, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄆㄛˊ, 老太婆] old woman (often contemptuous); one's own wife
老人家[lǎo rén jiā, ㄌㄠˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚ, 老人家] polite term for old woman or man
[yù, ㄩˋ, 妪 / 嫗] brood over; old woman; protect
[xǔ, ㄒㄩˇ, 姁] chatter like old woman; cheerful
[mǔ, ㄇㄨˇ, 姥] governess; old woman
[ǎo, ㄠˇ, 媪 / 媼] old woman
老处女[lǎo chǔ nǚ, ㄌㄠˇ ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ, 老处女 / 老處女] unmarried old woman; spinster

old woman ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オールドウーマンエンジェルフィッシュ[, o-rudou-man'enjierufisshu] (n) old woman angelfish (Pomacanthus rhomboides)
お婆ん[おばん, oban] (n) (See おばあさん・2) old maid; frump; hag; old woman
姥;媼[うば, uba] (n) (1) elderly woman; (2) noh mask of an old woman
婆;婆あ(ik)[ばば(婆);ばばあ, baba ( baa ); babaa] (n) (1) (See 祖母) old woman; (2) (ばば only) (See ババ抜き) old maid (undesirable card in the card game of the same name); (3) (ばばあ only) (derog) hag; bitch
鬼婆;鬼ばば;鬼ばばあ[おにばば(鬼婆;鬼ばば);おにばばあ(鬼婆;鬼ばばあ), onibaba ( onibaba ; oni baba ); onibabaa ( onibaba ; oni babaa )] (n) hag; witch; bitch; penurious or spiteful old woman; termagant; virago

old woman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อีแก่[n.] (īkaē) EN: old woman ; old lady ; old maid FR:
ผีกระสือ[n. exp.] (phī kraseū) EN: spirit of an old woman FR: esprit des vieilles dames [f]

old woman ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tattergreisin {f} [ugs.]doddery old woman
Alte {f}old woman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า old woman
Back to top