ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

offenseless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *offenseless*, -offenseless-

offenseless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
offenseless (adj.) ซึ่งป้องกันไม่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า offenseless
Back to top