ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

offed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *offed*, -offed-

offed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
offed (sl.) ถูกฆ่าตาย See also: โดนฆ่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Stupid over there got a little carried away, offed their midnight snack.มิสเตอร์ยุ่งเหยิงและมิสเตอร์งี่เง่า ที่ถือไปทางนู้น
Couple hours later, he offed his mother.หลังจากนั้น เขาก็ฆ่าแม่ของเขา ส่วนเบลล์ก็...
You just offed the only person who knows where your dad is.นายเพิ่งจะจัดการ คนเดียว ที่รู้ว่า พ่อนายอยู่ที่ไหน
If it turns out that there was some kind of chicken revolution and they offed this guy, I am with them.ถ้ามันมี การปฏิวัติไก่อะไรทำนองนี้ และมาลงกะหมอนี่ ฉันอยู่ข้างพวกนั้น
Before your Army boys offed him.ก่อนที่ทหารของนาย จะฆ่าเขา
What do you care if we offed some fat nigger bitch, huh?นายจะมาสนใจทำไมกัน ก็แค่ไอ้นิโกรสารเลวอ้วนๆมันถูกฆ่า หา
I think that if we didn't take its belt and all its pens away each year that, yeah, the whole enchilada would have offed itself already.ฉันคิดว่า ถ้าเราไม่เอามันมาคาดไว้กับตัว แล้วล้อมคอกไอ้เรื่องพวกนั้นไปไกลๆ สักปี นั่น ใช่ เราคงจะเหมือนไส้เนื้อ
Siobhan Martin offed a hit man?ชิบอน มาร์ติน ยิงมือปืน?
They think I offed Salazar.พวกเขาคิดว่าผมส่งตัวซาลาซาร์
Some enemies of his wanted him offed.ศัตรูบางกลุ่มของเขาต้องการให้เขาออกไปพ้นทาง
But you scoffed and you scorned me.แต่นายเย้ยหยันและนายเย้ยหยันฉันด้วย
Then there's a couple offederal guys that are gonna want to talk to you.แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จะมาคุยกับคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า offed
Back to top