ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

offday

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *offday*, -offday-

offday ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
offday (n.) วันที่ไม่สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ดีเหมือนปกติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า offday
Back to top