ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

of course

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *of course*, -of course-

of course ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
of course (adv.) แน่นอน See also: อย่างที่คาดไว้ Syn. absolutely, certainly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
No, of course notไม่ อย่างแน่นอน
He would of course have heard the whole story of…แน่นอนว่าเขาคงจะได้ยินเรื่องราวทั้งหมดของ...
Of course, I will comeแน่นอน ฉันจะมาแน่
Of course, I don'tแน่นอน ฉันไม่ต้องการ
Of courseแน่นอน ไม่มีปัญหา
Of course, I don't expect things to go so well at firstแน่นอน ฉันไม่ได้คาดหวังให้สิ่งต่างๆ เป็นไปด้วยดีในครั้งแรก
But, of course, it is up to you, sirแต่ แน่นอนว่า มันขึ้นอยู่กับท่าน ครับ/ค่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your hair? Yes, of course I do. What's the matter with it?ทรงผมคุณเหรอ ชอบสิ ทําไมเหรอ
Maxim, why do you say this? Of course we're companions.แม็กซิม ทำไมคุณถึงพูดแบบนี้ล่ะคะ เราเป็นเพื่อนคู่คิดกันอยู่แล้ว
Of course I can, darling. Of course I can.แน่นอนสิคะ ฉันเข้าใจ
But then the Army decides of course it ought to hold a hearing and Jackson's acquitted.แต่แน่นอน กองทัพ ตัดสินใจไต่สวน... ...ปรากฏว่าแจ็คสันไม่มีความผิด
I'm not even sure you exist. Of course I know who I am.ผมไม่รู้ด้วยซํ้าว่ามีพวกคุณ
Is Paris on this planet? Of course it is.- "ปารีสอยู่บนโลกนี้รึเปล่า" เหรอ
And you think that's not important? - Of course it is.- คุณคิดว่านั่นไม่สำคัญเหรอ
No, of course not. Go ahead.ทำไมจะไม่ได้ล่ะ.ไปเลยซิ.
No, of course not, girls.ไม่เกี่ยวเลย, สาวน้อย.
Yes, of course he could stay here.ใช่แน่นอนที่เขาจะอยู่ที่นี่
I will. Yes, of course I will.จ้ะ ป้าจะพามันมาด้วย
I can't, Billy. - Of course you can. It's your birthday.เจ้ากําลังยืนอยู่ใน อุโมงค์ของพ่อมดใจร้าย

of course ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
当然[dāng rán, ㄉㄤ ㄖㄢˊ, 当然 / 當然] only natural; as it should be; certainly; of course; without doubt
[gù, ㄍㄨˋ, 固] hard; strong; solid; sure; assuredly; undoubtedly; of course; indeed; admittedly

of course ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens
とも[, tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P)
もち[, mochi] (adv) (abbr) (col) (See 勿論・もちろん) of course; for sure; definitely
もちのろん[, mochinoron] (adv) (sl) (See 勿論) of course; certainly; naturally
当然[とうぜん, touzen] (adj-na,adj-no) natural; as a matter of course; (P)
当然のこと;当然の事[とうぜんのこと, touzennokoto] (exp) a matter of course; what is to be expected; par for the course
当然のことながら[とうぜんのことながら, touzennokotonagara] (exp) naturally; not surprisingly; it should be appreciated that; understandably; as a matter of course; as is obvious; as will be understood
自ずから(P);自ら[おのずから, onozukara] (adv) naturally; as a matter of course; (P)
言うまでもない(P);言う迄も無い;言う迄もない[いうまでもない(P);ゆうまでもない, iumademonai (P); yuumademonai] (exp) it goes without saying; there is no need to say so, but of course; it is needless to say; it need scarcely be said; (P)

of course ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช่แล้ว [X] (chai laēo) EN: exactly ; of course FR:
ได้เลย[adv.] (dāi loēi) EN: certainly ; sure ; absolutely ; definitely ; yes I can ; of course FR: certainement ; absolument ; c'est bon !
การเปลี่ยนทิศทาง[n. exp.] (kān plīen t) EN: direction change ; change of course FR: changement de direction [m]
ไม่เคย[adv.] (mai khoēi) EN: never ; Never! ; of course not FR: jamais ; Jamais ! ; sûrement pas
ไม่หรอก[X] (mai røk) EN: of course not FR:
แน่ละ[xp] (naē la) EN: of course ; for sure FR: Bien sûr ! ; bien entendu
แน่นอน[adv.] (naēnøn) EN: certainly ; of course ; surely ; absolutely ; definitely ; for sure ; sure FR: certainement ; sûrement ; absolument ; précisément ; bien sûr ; évidemment ; à coup sûr ; sûr et certain
แน่อยู่แล้ว[X] (naē yū laēo) EN: of course FR: évidemment
ผิดถนัด[X] (phit thanat) EN: of course not FR:
เรื่องปกติ[n. exp.] (reūang paka) EN: matter of course FR: événement habituel [m] ; histoire banale [f]
หรอก[X] (røk) EN: surely ; of course FR:
ถูกต้อง[adv.] (thūktǿng) EN: absolutely ; certainly ; of course ; precisely FR: certainement ; assurément (vx) ; sûrement ; tout à fait ; évidemment
อย่างแน่นอน[adv.] (yāng naēnøn) EN: certainly ; surely ; of course ; firmly ; definitely ; absolutely ; decisively FR: fermement ; à coup sûr ; sans faute ; précisément
ย่อม[adv.] (yǿm) EN: naturally ; of course ; inevitably ; habitually ; certainly ; surely ; necessarily ; as a matter of course ; it's natural ; as a rule FR: naturellement ; normalement ; en principe

of course ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kursänderung {f} (Verkehr)change of course
Schulungsnachweis {m}confirmation of course attendance
Selbstverständlichkeit {f}matter of course

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า of course
Back to top