ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

newsdealer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *newsdealer*, -newsdealer-

newsdealer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
newsdealer (n.) ตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ See also: ผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร Syn. newsagent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า newsdealer
Back to top