ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nestle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nestle*, -nestle-

nestle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nestle (vi.) ซบ See also: อิงแอบ, แนบชิด, เบียด Syn. cuddle, nuzzle, snuggle
nestle (vi.) นอนคุดคู้ See also: ูนอนอุตุ
nestle (vi.) อยู่ในที่กำบัง See also: ตั้งพักพิงอยู่, อยู่ใต้ร่มเงา, ตั้งรกรากอยู่ตามที่พึงพอใจ, ตั้งถิ่นฐานตามธรรมชาติอยู่ในรัง, ซุกอยู่ในรัง, ยึดเป็นที่กำบัง
nestle (vi.) สร้างรัง See also: ทำรัง, สร้างบ้าน, ลงหลักปักฐาน
nestle down (phrv.) พักอาศัยอย่างสบาย
nestle up (phrv.) เบียดกัน See also: อิงแอบกัน, ซบกัน Syn. snuggle up
English-Thai: HOPE Dictionary
nestle(เนส'เซิล) {nestled,nestling,nestles} v. อยู่อย่างเบียดกัน,เบียด,อิงแอบ,พักอาศัยอยู่อย่างสบาย,ทำรัง,ตั้งรกรากในบ้าน,ซบ (ศีรษะ) ไว้อย่างอบอุ่น., See also: nestler n.
English-Thai: Nontri Dictionary
nestle(vi,vt) เบียด,ซบ,อิงแอบ,อุ้ม,อาศัยอยู่,ตั้งรกราก,ทำรัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซบ (v.) nestle See also: snuggle, cuddle Syn. แนบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nestled all snug and cozy right against the mountain.ตั้งอยู่ทั้งหมดอบอุ่นและสะดวกสบาย ที่เหมาะสมกับภูเขา
Nestled in the palms of leaves, gifts of the heavensแอบอิงอยู่ในใบปาล์ม ของประทานจากสวรรค์
It looks like the tumor is nestled behind the hippocampus.มันเหมือนกับว่า เนื้องอกจะอยู่หลังส่วนนูนของพื้นที่ข้างสมองนะ
Is still nestled by your side.ยังคงนอนซบอยู่ข้างเจ้าไหมล่ะ
They have laid eyes upon a valley. Twenty or more villas nestled within.พวกเขาได้เห็นหุบเขา ยี่สิบหรือมากกว่าฟาร์มตั้งอยู่ในนั้น
You had a silver specie nestled in your ear!เหรียญเงินอยู่ในหูเธอนี่นา

nestle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美禄[měi lù, ㄇㄟˇ ㄌㄨˋ, 美禄 / 美祿] Nestlé Milo milk drink (popular in Hong Kong)
依偎[yī wēi, ㄧ ㄨㄟ, 依偎] nestle
雀巢[Què cháo, ㄑㄩㄝˋ ㄔㄠˊ, 雀巢] Nestlé

nestle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寄り添う;寄添う[よりそう, yorisou] (v5u,vi) to get close; to cuddle close together; to nestle close to; to snuggle up to
摩り寄る;擦り寄る;すり寄る;摩寄る;擦寄る[すりよる, suriyoru] (v5r,vi) to draw close to; to edge up to; to snuggle up to; to nestle close to; to cuddle with; to draw closer to
撓垂れ掛かる[しなだれかかる, shinadarekakaru] (v5r,vi) to lean coquettishly against; to snuggle into; to nestle into

nestle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบอิง[v.] (aēp-ing) EN: lean (on/against) ; nestle ; snuggle FR:
อิงแอบ[v.] (ing-aēp) EN: snuggle up ; nestle ; sit close against ; press together ; press up against ; cling together FR:
อิงอร[v.] (ing-øn) EN: snuggle up ; nestle FR:
เคล้าเคลีย[v.] (khlaokhlīa) EN: snuggle ; cuddle ; nestle ; embrace ; nuzzle FR:
กกนอน[v.] (koknøn) EN: cuddle ; nestle FR:
เนสท์เล[TM] (Nēslē) EN: Nestlé FR: Nestlé
ซบ[v.] (sop) EN: nestle FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nestle
Back to top