ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

needful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *needful*, -needful-

needful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
needful (adj.) ซึ่งจำเป็น See also: ซึ่งจำเป็นต้อง Syn. needed, required, requisite Ops. unnecessary, unneeded
English-Thai: HOPE Dictionary
needful(นีด'ฟูล) adj. จำเป็น,จำต้อง,the needful เงิน,เงินสด., See also: needfulness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
needful(adj) จำเป็น,ซึ่งต้องการ,จำต้อง

needful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
とく;どく[, toku ; doku] (v5k) (contraction of ..て or で plus 置く) to do something in readiness for; to get something (needful) done

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า needful
Back to top