ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

muskrat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *muskrat*, -muskrat-

muskrat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
muskrat (n.) หนูขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง Syn. musk shrew, civet cat
English-Thai: Nontri Dictionary
muskrat(n) หนูชนิดหนึ่ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Muskratsหนู [การแพทย์]

muskrat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マスクラット[, masukuratto] (n) muskrat (Ondatra zibethicus)
臭鼠[においねずみ;ニオイネズミ, nioinezumi ; nioinezumi] (n) (uk) (See マスクラット) muskrat (Ondatra zibethicus)

muskrat ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bisam {m}musk; muskrat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า muskrat
Back to top