ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mucus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mucus*, -mucus-

mucus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mucus (n.) น้ำมูก See also: เมือก, เสมหะ
English-Thai: HOPE Dictionary
mucus(มิว'เคิส) n. เมือกบุจากเยื่อบุเมือก
English-Thai: Nontri Dictionary
mucus(n) เมือก,น้ำมูก,เสมหะ 
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mucusเมือก, มูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mucusเมือก, สารที่เป็นเมือกลื่น ๆ สร้างขึ้นจากต่อมบางชนิด เช่น เมือกจากต่อมน้ำลาย ทำหน้าที่ช่วยให้อาหารมารวมตัวกันเป็นก้อนเหนียวและลื่น เพื่อสะดวกในการกลืน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mucus, Viscidน้ำเมือกเหนียวข้น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกมูก (v.) pass bloody mucus from the anus
ยวง (n.) a long sticky mass like mucus that runs from the nose or silver that drops when it is melted by the heat
ขี้มูก (n.) mucus
มูก (n.) mucus (of the nose) See also: nasal mucus, snot Syn. น้ำมูก, ขี้มูก, มูลพระนาสิก
มูลพระนาสิก (n.) mucus (of the nose) See also: nasal mucus, snot Syn. น้ำมูก, ขี้มูก
มูก (n.) mucus from the anus
คาวปลา (n.) mucus of fish See also: raw and fishy smell, raw and fishy odour
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is the mucus that binds us.เสมหะนี้... ...เชื่อมสัมพันธ์เรา
The mucus retains so.บริเวณที่ประกบระหว่างปากและทวารหนักจะใช้เป็นที่กักเก็บของเสีย
And she said that my Cervical mucus is gorgeous, by the way.แล้วหมอก็บอกว่า ตรวจภายในก็ดีเยี่ยมอีกตั้งหาก
His epithelium are enlarged, and the primary bronchi appear to be filled with mucus or... or some kind of liquid.เยื่อบุผิวของเขา ขยายใหญ่ขึ้น หลอดลม ปรากฏว่าเต็มไปด้วย/ เมือกหรือ ...
Oh, I'm sorry. Did I get a little tentacle mucus in your eyes, Shredder?อ้อ ขออภัย เมือกจากหนวดข้า กระเด็นเข้าตาเจ้าเหรอ เชร็ดเดอร์
Uhh... no. I think it's coagulated nasal mucus.โอ ไม่ๆ ผมคิดว่าเป็นเรื่องของสเลดที่อุดตันช่องจมูก
Insects, various mineral particulates, mucus.มีแมลง แร่ธาตุหลากหลายชนิด และน้ำเมือก
It could be mucus, but we don't know.มันอาจจะเป็นน้ำมูก แต่เราไม่รู้
We cleared out the mucus, and he's fine.เราออกมาเคลียร เมือกและเขาปรับ.

mucus ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼻牛儿[bí niú er, ㄅㄧˊ ㄋㄧㄡˊ ㄦ˙, 鼻牛儿 / 鼻牛兒] hardened mucus in nostrils
眼眵[yǎn chī, ㄧㄢˇ ㄔ, 眼眵] mucus in the eyes
[lí, ㄌㄧˊ, 漦] go with current; mucus; spittle
粘液[nián yè, ㄋㄧㄢˊ ㄧㄝˋ, 粘液] mucus
黏液[nián yè, ㄋㄧㄢˊ ㄧㄝˋ, 黏液] mucus; viscous liquid
[tì, ㄊㄧˋ, 涕] nasal mucus; tears
涕唾[tì tuò, ㄊㄧˋ ㄊㄨㄛˋ, 涕唾] nasal mucus; snot
鼻涕[bí tì, ㄅㄧˊ ㄊㄧˋ, 鼻涕] nasal mucus; snivel
鼻屎[bí shǐ, ㄅㄧˊ ㄕˇ, 鼻屎] snot; nasal mucus
[shǐ, ㄕˇ, 屎] stool; feces; ear wax; nasal mucus

mucus ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o')
[はな, hana] (n) snivel; nasal mucus; snot
滑り[ぬめり, numeri] (n) (uk) viscous liquid; slime; mucus; (P)
粘液[ねんえき, nen'eki] (n,adj-no) mucus; mucilage; viscous liquid; phlegm
鼻汁[はなじる;はなしる;びじゅう, hanajiru ; hanashiru ; bijuu] (n) (liquid) nasal mucus; nasal discharge; pituita; snot

mucus ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คาวปลา[n. exp.] (khāoplā) EN: mucus of fish ; amniotic fluid FR:
ขี้มูก[n.] (khīmūk) EN: mucus ; nasal mucus ; snot FR: morve [f]
เมือก[n.] (meūak) EN: mucilage ; mucus FR: glaire [f] ; mucus [m]
มูก[n.] (mūk) EN: mucus FR: mucus [m]
น้ำมูก[n. exp.] (nāmmūk) EN: nasal discharge ; nasal mucus ; snot FR: morve [f] ; écoulement nasal [m] ; muqueuses nasales [fpl]
เสมหะ[n.] (sēmha) EN: phlegm ; mucus FR: glaire [f] ; crachat [m]
ตกมูก[v.] (tokmūk) EN: pass bloody mucus from the anus FR:
เยื่อมูก[n.] (yeūa mūk) EN: FR: mucus [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mucus
Back to top