ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

move up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *move up*, -move up-

move up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
move up (phrv.) ย้ายขึ้นไป Syn. move down
move up (phrv.) เลื่อน See also: เข็นออกไป Syn. ease up, move over
move up (phrv.) มีตำแหน่งสูงขึ้น See also: ขึ้นสู่ตำแหน่งสูง Ops. move down
move up (phrv.) เคลื่อน (พล) เข้ามาใกล้ (ทางทหาร)
move up (phrv.) เพิ่มค่า See also: เพิ่มราคา
move upwards (phrv.) สูงขึ้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขยับ (v.) move up See also: shift, budge Syn. เลื่อน, เคลื่อน
เขยิบ (v.) move up See also: shift, budge Syn. เลื่อน, ขยับ, เคลื่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And when I move up someone will have to take my place here....และเมื่อผมย้ายขึ้นไปแล้ว... ...ก็จะต้องมีใครบางคนก้าวมาแทนที่ผมที่นี่
I wanna move up to Nashua, get a nice little spread, get some sheep and tend to them.ผมอยากย้ายไปนาชชัวหาซื้อที่สักผืน
Then you'll move up in the world.แล้วจากนั้นค่อยเดินโฉบบนโลกใบนี้
We weren't going to unveil this until next year, but in light of claw's escape, we decided to move up our timetable.เราจะไม่เปิดจนกระทั่งปีหน้า... แต่ด้วยเหตุการหลบหนีของ คลอว์... เราตัดสินใจที่จะขยับหมายกำหนดการ ขึ้นมา
Coach Carr makes us eat those when we wanna move up a weight class.โค้ชคาร์ให้พวกเรากิน ตอนที่ต้องเพิ่มน้ำหนักล่ะ
He had some half-baked notion the two of you was gonna move up here, ...build a cabin, help run the place.เขายังมีความคิดอยู่เรื่อยๆ ที่ว่าพวกนายทั้งสองคนจะย้ายขึ้นมาอยู่ที่นี่... ...สร้างกระท่อมสักหลัง... ...ช่วยกันทำงาน
And if things go well, he'll see to it, you know, that you move up quickly, or whatever.และถ้าหากคุณไปได้สวย พ่อจะคอยสนับสนุนคุณเอง จากนั้น... คุณก็จะก้าวกระโดดด้วยตัวคุณเองได้
And I may move up to sales director in the next round of promotions,แล้วก็อาจจะได้เลื่อนตำแหน่ง ขึ้นไปเป็น Sales Director ในการเลื่อนตำแหน่งฤดูหน้านี้
No, she's a gamer. She'll give it to her bosses, move up the DEA's covert ranks.เปล่า เอาไปให้หัวหน้าเพื่อขอเลื่อนขั้น
Do exactly as I say. I need you to move up to your right.ทำตามที่ผมบอก เคลื่อนไปทางขวา
I'm thinking we move up a slot. We pass hopkins, move up to number two.ฉันว่าเราน่าจะได้เลื่อนขึ้นนะ แซงฮอปคินส์ขึ้นไปที่2
You want to move up on the maturity scale, right?เธออยากเลื่อนขั้น สู่ความเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหม

move up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上坡[shàng pō, ㄕㄤˋ ㄆㄛ, 上坡] uphill; upslope; to move upwards; to climb a slope

move up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
早まる(P);速まる[はやまる, hayamaru] (v5r,vi) (1) to move ahead (three hours, etc.); to move up; (2) to quicken; to speed up; to gather speed; (3) (esp. 早まる) to be hasty; to be rash; (P)

move up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยับเข้ามา[v. exp.] (khayap khao) EN: edge closer ; move up to FR:
เขยิบฐานะ[v.] (khayoēpthān) EN: advance ; move up ; improve one's position FR:
กระเถิบ[v.] (krathoēp) EN: move slightly ; move up ; move over FR:
ไต่[v.] (tai) EN: crawl ; creep ; move up slowly and carefully FR:
ยัก[v.] (yak) EN: lift ; shrug ; raise ; move up and down ; swing ; sway FR: bouger ; remuer ; hausser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า move up
Back to top