ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

moustache

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *moustache*, -moustache-

moustache ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
moustache (n.) หนวด Syn. mustache
moustached (adj.) ซึ่งไว้หนวด See also: ซึ่งมีหนวด Syn. mustached
English-Thai: HOPE Dictionary
moustache(มัสทาช',มัส'ทาช,มัสแทช',มัส'แทช) adj. หนวด.
English-Thai: Nontri Dictionary
moustache(n) หนวด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลูกหนวด (v.) wear a moustache See also: grow a beard/moustache
ไว้หนวด (v.) wear a moustache See also: grow a beard/moustache Syn. ปลูกหนวด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tall, thin, jolly, with a nice moustache like me.สูง, ผอม, ร่าเริง, แล้วก็หนวดงามเหมือนฉันเลยเนี่ย.
You see? Your moustache scares all the girls.เห็นไหมล่ะ นายน่ะชอบทำให้ผู้หญิงกลัว
And the moustache guy was the brotherแล้วจิ๊กโก๋ที่มีหนวดคนนั้นก็เป็นพี่ของ
Oh, the way you excuse your little moustache hairs?เหมือนที่เธอขอโทษหนวดเล็กๆของเธอเหรอ?
Okay, but I-I still need to use the moustache probably.โอเค แต่ผมยังต้องใช้หนวดปลอม
As his young ward dived again and again to the depths of the lake... in search of the enchanted chalice, Sir Romulus twirled his luxuriant moustache.ดังทหารอารักขาของเขาดำดิ่ง ไปสู่เบื้องลึกใจกลางทะเลสาป เพื่อค้นหาถ้วยอัญมณีล้ำค่า เซอร์ โรมูลัส ม้วนหนวดงามของเขา
Yeah,I don't see no "fruity moustache," and where's his "ugly-ass vest," brad?ใช่ ฉันไม่เห็น "หนวดเหมือนขนเงาะ" แล้ว"ก้นอย่างกับแจกัน" ไปอยู่ที่ไหนล่ะ แบรด?
Little moustache.คุณรวมลูกสาวของคุณด้วยหรือ ? การตายของเธอเป็นอุบัติเหตุ
I mean, the moustaches alone...แค่ไว้แต่หนวดนี่นะ...
But with a moustache.นายยกป้ายฮอลลีวู้ดทั้งอันเลยเรอะ
(mark) this guy-6'1", graying hair, moustache-- อยู่ดีๆเขาก็... ชายคนนี้สูง 6'1" กำลังผมหงอก มีหนวด...
But I'm still coming at you. Rip off the moustache, sweetheart.แต่มันก็ยังทำร้ายลูกได้อยู่ดี จะให้ดึต้องดึงลูก

moustache ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胡子[hú zi, ㄏㄨˊ ㄗ˙, 胡子 / 鬍子] beard; moustache or whiskers; facial hair

moustache ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大髭;大鬚[おおひげ, oohige] (n) long and abundant moustache
天神髭[てんじんひげ, tenjinhige] (n) goatee; drooping moustache
胡麻紋殻[ごまもんがら;ゴマモンガラ, gomamongara ; gomamongara] (n) (uk) titan triggerfish (Balistoides viridescens); giant triggerfish; moustache triggerfish
鎌髭[かまひげ, kamahige] (n) (arch) sickle-shaped moustache (often worn by servants in the Edo period)
髭(P);鬚;髯[ひげ, hige] (n) (1) moustache; beard; whiskers; (2) extremely short pulse appearing on an electrical signal; (P)

moustache ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กันหนวด[n. exp.] (kan nūat) EN: trim a moustache FR:
ขริบหนวด[v. exp.] (khrip nūat) EN: trim one's moustache FR:
เล็มหนวดเครา[v. exp.] (lem nūat kh) EN: trim one's moustache FR:
หนวด[n.] (nūat) EN: moustache ; mustache (Am.) ; beard FR: moustache [f]
หนวดโง้ง[n. exp.] (nūat ngōng) EN: curled moustache FR:
ไว้หนวด[v. exp.] (wai nūat) EN: grow a moustache ; wear a moustache ; have a moustache FR: porter la moustache
นกแขกเต้า[n. exp.] (nok khaektā) EN: Red-breasted Parakeet FR: Perruche à moustaches [f] ; Perruche à poitrine rose [f]
นกคัคคูเหยี่ยวเล็ก[n. exp.] (nok khakkhū) EN: Moustached Hawk Cuckoo FR: Coucou à moustaches [m]
นกเขียวก้านตองเล็ก[n. exp.] (nok khīo kā) EN: Lesser Green Leafbird FR: Verdin barbe-bleue [m] ; Verdin à moustaches bleues [m] ; Verdin mineur [m]
นกกินแมลงหัวสีน้ำตาล[n. exp.] (nok kin mal) EN: Moustached Babbler FR: Akalat moustachu [m] ; Timalie barbue [f]
นกกระจิ๊ดปากหนา [n. exp.] (nok krajit ) EN: Radde's Warbler FR: Pouillot de Schwarz [m] ; Pouillot à moustaches [m] ; Fauvette de Schwarz [f]
นกนางนวลแกลบเคราขาว[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Whiskered Tern FR: Guifette moustac [f] ; Guifette hybride [f] ; Guifette à moustaches [f]
นกโพระดกคอสีฟ้าเคราดำ[n. exp.] (nok phōrado) EN: Moustached Barbet FR: Barbu de Hume [m] ; Barbu à moustaches [m]
นกโพระดกเคราเหลือง [n. exp.] (nok phōrado) EN: Gold-whiskered Barbet FR: Barbu à joues jaunes [m] ; Barbu à moustaches jaunes [m]
หนวด[n.] (nūat) EN: wisker FR: moustaches [fpl] ; vibrisses [fpl] ; antennes [fpl]
ปลาแมวหัวแหลม[n. exp.] (plā maēo hū) EN: Moustached thryssa FR:

moustache ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mariskenrohrsänger {m} [ornith.]Moustached Warbler (Acrocephalus melanopogon)
Bartsittich {m} [ornith.]Moustached Parakeet
Schnurrbart-Faulvogel {m} [ornith.]Moustached Puffbird
Bergbartvogel {m} [ornith.]Moustached Green Tinkerbird
Bartbaumsteiger {m} [ornith.]Moustached Woodcreeper
Wangenstreif-Zaunkönig {m} [ornith.]Moustached Wren
Bartstreif-Zweigtimalie {f} [ornith.]Moustached Tree Babbler
Mariskensänger {m} [ornith.]Moustached Warbler
Bartgrassänger {m} [ornith.]Moustached Grass Warbler
Weißbart-Buschammer {f} [ornith.]Moustached Brush Finch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า moustache
Back to top