ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

money-grubber

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *money-grubber*, -money-grubber-

money-grubber ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
money-grubber (n.) ผู้พยายามหาเงินให้ได้มากๆ Syn. money-grabber

money-grubber ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
金の亡者[かねのもうじゃ, kanenomouja] (n,adj-no) money monger; money-happy person; person who is money-mad; money-grubber

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า money-grubber
Back to top