ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

modem

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *modem*, -modem-

modem ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
modem (n.) อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ (ทางคอมพิวเตอร์) See also: โมเด็ม
English-Thai: HOPE Dictionary
modem(โม' เดม) n. โมเด็ม อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลชนิดหนึ่งซึ่งแปลงสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นสัญญาณที่ส่งผ่านสายโทรศัพท์ได้ และแปลงสัญญาณที่มาจากสายโทรศัพท์ได้ และแปลงสัญญาณที่มาจากสายโทรศัพท์กลับเป็นสัญญาณสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ย่อมาจาก MOdulator-DEModulator ความเร็วในการทำงานของโมเด็มมีตั้งแต่ 1,200, 2,400, 9,600 และ 14,400 การจะใช้โมเด็มนั้น ต้องใช้ซอฟต์แวร์ร่วมด้วย การรับข้อมูลจากระบบเครือข่ายก็ต้องมีโมเด็ม โมเด็มนั้นอาจจะทำติดมาอยู่ภายในตัวเครื่อง หรือนำมาติดเพิ่มภายหลังก็ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
modem (modulator-demodulator)โมเด็ม (ตัวกล้ำและแยกสัญญาณ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modemโมเด็ม [เทคโนโลยีการศึกษา]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Its 4G modem records location data whenever it connects to a cell tower.โมเ็ด็ม 4 จีของมันจะบันทึก ทุกครั้งที่เชื่อมต่อสัญญาณ
What about a dial-up modem? Now all you need is a RadioShack and a time machine.เราจะซ่อมอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ถ้าเราเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้

modem ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电缆调制解调器[diàn lǎn tiáo zhì jiě diào qì, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄢˇ ㄊㄧㄠˊ ㄓˋ ㄐㄧㄝˇ ㄉㄧㄠˋ ㄑㄧˋ, 电缆调制解调器 / 電纜調制解調器] cable modem
调制解调器[tiáo zhì jiě diào qì, ㄊㄧㄠˊ ㄓˋ ㄐㄧㄝˇ ㄉㄧㄠˋ ㄑㄧˋ, 调制解调器 / 調制解調器] modem

modem ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セルラーモデム[, serura-modemu] (n) {comp} cellular modem
エックスモデム[, ekkusumodemu] (n) {comp} XMODEM
エックスモデムイチケー[, ekkusumodemuichike-] (n) {comp} XMODEM-1k
エックスモデムシーアールシー[, ekkusumodemushi-a-rushi-] (n) {comp} XMODEM-CRC
ゼットモデム[, zettomodemu] (n) {comp} ZMODEM
ワイモデム[, waimodemu] (n) {comp} YMODEM
振袖魚[ふりそでうお;フリソデウオ, furisodeuo ; furisodeuo] (n) (uk) polka-dot ribbonfish (Desmodema polystictum)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ケーブルモデム[けーぶるもでむ, ke-burumodemu] cable modem
セルラーモデム[せるらーもでむ, serura-modemu] cellular modem
ヌルモデム[ぬるもでむ, nurumodemu] null modem
モデム[もでむ, modemu] modem
モデム接続[モデムせつぞく, modemu setsuzoku] modem connection
内蔵モデム[ないぞうモデム, naizou modemu] integral modem
変復調装置[へんふくちょうそうち, henfukuchousouchi] modem
高速モデム[こうそくモデム, kousoku modemu] high speed modem
エックスモデム[えっくすもでむ, ekkusumodemu] XMODEM
エックスモデムイチケー[えっくすもでむいちけー, ekkusumodemuichike-] XMODEM-1k
エックスモデムシーアールシー[えっくすもでむしーあーるしー, ekkusumodemushi-a-rushi-] XMODEM-CRC
ゼットモデム[ぜっともでむ, zettomodemu] ZMODEM
ワイモデム[わいもでむ, waimodemu] YMODEM

modem ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โมเด็ม = โมเดม[n.] (modem) EN: modem FR: modem [m]

modem ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Modem {n} (Modulator/Demodulator) | Modems
Modezeitschrift {f}; Modemagazin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า modem
Back to top