ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mistreatment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mistreatment*, -mistreatment-

mistreatment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mistreatment (n.) การทำทารุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The story of your birth, begun with the rebellion of King Acrisius. Mankind had grown tired of the Gods mistreatment and cruelty.มนุษย์เริ่มเกินทนจากความเอาเปรียบและความโหดร้ายจากเทพเจ้า

mistreatment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虐待[nu:è dài, ㄜˋ ㄉㄞˋ, 虐待] mistreatment

mistreatment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
虐待[ぎゃくたい, gyakutai] (n,vs,adj-no) abuse; ill-treatment; maltreatment; mistreatment; cruelty; (P)

mistreatment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทมนะ[n.] (thamana) EN: mistreatment FR:
ยาตนา[n.] (yātanā) EN: hurt ; mistreatment FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mistreatment
Back to top