ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

miscegenation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *miscegenation*, -miscegenation-

miscegenation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
miscegenation (n.) การแต่งงานต่างเชื้อชาติ
English-Thai: HOPE Dictionary
miscegenation(-ซิจะเน'เชิน) n.การสมรสระหว่างหญิงชายที่มีเชื้อชาติต่างกัน,การผสมพันธุ์ระหว่างเชื้อชาติ, See also: miscegenetic adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
miscegenationการสมรสระหว่างคนต่างผิว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

miscegenation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
混合[こんごう, kongou] (n,vs) (1) mixing; mixture; meld; (2) miscegenation; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า miscegenation
Back to top