ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

metaphysically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *metaphysically*, -metaphysically-

metaphysically ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
metaphysically (adv.) ทางอภิปรัชญา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I just thought I'd be going somewhere,you know,not just metaphysically or spiritually-but..คือผมคิดว่าผมจะไปที่อื่น แบบไม่ใช่พูดเปรียบเทียบ นั่นก็ด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า metaphysically
Back to top