ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

melancholic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *melancholic*, -melancholic-

melancholic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
melancholic (adj.) ซึ่งเศร้าโศก See also: ที่มีอาการซึมเศร้า
melancholically (adv.) อย่างเศร้าโศก See also: อย่างซึมเศร้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't cry, just melancholicอย่าให้น้ำตาร่วงนะ.. เอาแค่แบบซึมๆพอ

melancholic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メランコリック[, merankorikku] (adj-na) melancholic
陰にこもる;陰に籠る[いんにこもる, innikomoru] (exp,v5r) (1) to stay bottled up inside oneself; to be introverted; (2) to have a melancholic appearance, atmosphere (of a person, object, place); to have a gloomy appearance
黒胆汁質[こくたんじゅうしつ, kokutanjuushitsu] (n) (See 憂鬱質) melancholic temperament

melancholic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จองหง่อง[adj.] (jøng-ngǿng) EN: drowsy ; melancholic FR:
กระจองหง่อง ; กระจ๋องหง่อง[adj.] (krajøng-ngǿ) EN: melancholic FR:
เหงาหงอย[v.] (ngao-ngøi) EN: feel lonely ; feel lonesome ; be dispirited ; be depressed ; be melancholic FR:
เหงาหงอย[adj.] (ngao-ngøi) EN: lonesome ; dispirited ; depressed ; melancholic FR: mélancolique ; cafardeux
หงอยเหงา[adj.] (ngøi-ngao) EN: melancholic ; lonesome ; glum ; depressed FR:
เศร้า[adj.] (sao) EN: sad ; sorrowful ; grievous ; regretful ; depressed ; melancholic FR: triste ; mélancolique

melancholic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
melancholisch {adj} | melancholischer | am melancholischstenmelancholic | more melancholic | most melancholic
melancholisch {adv}melancholically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า melancholic
Back to top