ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

meagre

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *meagre*, -meagre-

meagre ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meagre (adj.) ขาดแคลน Syn. meager, scanty, deficient, insufficient
English-Thai: HOPE Dictionary
meagre(มี'เกอะ) adj. ขาดแคลน,น้อย,ไม่พอเพียง,ยากจน,ผอม, See also: meagerness n. meagreness n., Syn. poor,scanty
English-Thai: Nontri Dictionary
meagre(adj) น้อย,ผอม,ขาดแคลน,ไม่พอเพียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Eking out a meagre existence by collecting cans....แล้วก้อ หัวข้อข่าวแบบไหนที่คุณจะเขียนงั้นเหรอ
Sillum farming is a meagre tradeทำฟาร์มซิลลั่มเป็นอาชีพที่ขาดแคลน
Jhilmil's father was left to live off a meagre monthly allowance, like the servants.พ่อของชิลมิลได้รับเบี้ยเลี้ยงเล็กน้อย เท่าๆกับคนใช้
Against the meagre might of Earth?กับพวกที่ไร้พลังจากโลกเนี่ยนะ?
Food and water is scarce and we are distributing rations, but they're very meagre.อาหารและน้ำ ขาดแคลน พวกเราปันส่วนอาหารให้แต่พวกเขาก็ยังขาดแคลน

meagre ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time
痩せ腕[やせうで, yaseude] (n) (1) thin arm; (2) meager income; meagre income
貧小[ひんしょう, hinshou] (adj-na,n) petty; trivial; trifling; paltry; meager; meagre
乏しい[とぼしい(P);ともしい, toboshii (P); tomoshii] (adj-i) meagre; meager; scarce; limited; destitute; hard up; lacking; scanty; poor; (P)
細やか[ささやか, sasayaka] (adj-na) meagre; meager; modest; (P)
細微[さいび, saibi] (adj-na,n) minute; meager; meagre; mean
薄給[はっきゅう, hakkyuu] (n,adj-no) small (meagre, meager) salary
貧弱[ひんじゃく, hinjaku] (adj-na,n) poor; meagre; meager; insubstantial; (P)

meagre ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระจ้อย[adj.] (krajǿi = kr) EN: insignificant ; negligible ; meagre ; little ; tiny FR: insignifiant

meagre ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mager; knapp {adj} | magerer | am magerstenmeagre; meager | more meager | most meager

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า meagre
Back to top