ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mark up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mark up*, -mark up-

mark up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mark up (phrv.) ทำให้เปื้อน
mark up (phrv.) จุดแต้ม See also: เขียนคะแนน Syn. write up
mark up (phrv.) จ่ายเงิน See also: จ่ายแทน Syn. chalk up
mark up (phrv.) ขึ้นราคาสินค้า Syn. mark down, write down, write up
mark up (phrv.) เพิ่มคะแนนของ (นักเรียน) Syn. mark down
mark up (phrv.) เพิ่มราคา See also: ตั้งราคาขายเพื่อให้มีกำไร Syn. overcharge, put up prices
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We will then mark up the levelเพราะงั้นพวกเราจึงจะไม่เข้าไปยุ่งครับ
Yeah, you don't mark up a body like that...ใช่ คุณคงไม่เคยเห็นสัญลักษณ์แบบนี้มาก่อนแน่
Any scandal, any mark upon her name could be fatal.เรื่องอัปยศอดสู รอยด่างใดก็ตามที่แปดเปื้อนชื่อของนาง ทำให้เกิดหายนะได้
The evil he had fled had left its mark upon him.ความชั่วร้ายที่เขาได้หนีไป ได้ทิ้งร่องรอยให้เขา
She speaks of Pompo. Yet mark upon her arm tells of a different master...เธอพูดถึง Pompo แต่เครื่องหมายบนแขนของเธอกล่าวว่าสิ่งที่อื่น

mark up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マーク付け[マークづけ, ma-ku duke] (n) {comp} mark up
Japanese-English: COMDICT Dictionary
マーク付け[マークづけ, ma-ku duke] mark up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mark up
Back to top