ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mark down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mark down*, -mark down-

mark down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mark down (phrv.) จดบันทึก See also: จดลง Syn. write down
mark down (phrv.) เล็ง See also: หมายตา, เพ่งเล็ง, เลือก, ทำให้เป็นรอย Syn. mark out
mark down (phrv.) ลดราคา Syn. mark up, write down, write up
mark down (phrv.) ลดคะแนน See also: ให้คะแนน Syn. mark up
mark down (phrv.) ลดราคา Syn. discount
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've even had to mark down our swears.เราำทำแม้กระทั่งเครื่องหมาย สาบานได้
I want you to mark down on the map any other places in this area that your mother would normally frequent.บนแผนที่ สถานที่อื่นๆในบริเวณนี้ที่แม่คุณไปประจำ

mark down ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จด[v.] (jot) EN: take note ; enjoin ; jot down ; write ; write down ; mark down ; record ; copy FR: noter ; prendre note ; inscrire ; enregistrer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mark down
Back to top