ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make-up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make-up*, -make-up-

make-up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make-up (n.) เครื่องสำอาง See also: เครื่องแต่งหน้า, เครื่องสำอาง, เครื่องเสริมสวย Syn. cosmetic
make-up (n.) การแต่งหน้า See also: การเสริมสวย Syn. makeup
make-up artist (n.) ช่างเสริมสวย
English-Thai: HOPE Dictionary
make-up(เมค'คัพ) n. เครื่องสำอางเสริมสวย,เครื่องสำอางแต่งหน้า,การสอบซ่อม,ลักษณะ,อุปนิสัย, Syn. makeup
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
make-up airลมเติม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Make-up Gasก๊าซส่วนที่รับคืนมาจากการจ่ายเงินค่าก๊าซไปแล้วในปีก่อนตามข้อผูกพัน Take or Pay, ก๊าซส่วนที่รับคืนมาจากการจ่ายเงินค่าก๊าซไปแล้วในปีก่อนตามข้อผูกพัน Take or Pay (ดูคำ Take or Pay) [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่างแต่งหน้า (n.) make-up artist
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
'Cause it's not like the real world where you can fight... 'cause you can make up and have that make-up sex.เพราะมันไม่เหมือนกับโลกแห่งความจริง/ที่นายจะสู้ได้... เพราะนายตัดสินใจได้ / และก็ทำให้มันกลายเป็นเซ็กส์
Stuff like make-up and looking good.ของแต่งหน้า แล้วก็ของที่ทำให้ดูสวยขึ้น
And then the make-up - you know the make-up,แล้วก็การแต่งหน้า รู้ใช่มั้ยการแต่งหน้า
Summer Make-up Course Japanese Historyห้องเรียนซ่อมปิดภาคฤดูร้อน วิชาประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
Summer Make-up Course Japanese Classics ...equals 3วิชาญี่ปุ่นร่วมสมัย ...เท่ากับ 3
Summer Make-up Course Math 13 Studentsห้องเรียนซ่อมปิดภาคฤดูร้อน วิชาคณิตศาสตร์ นักเรียน 13 คน
I've got make-up mathฉันต้องเรียนซ่อมคณิตนี่
Your make-up teacher's been told you all have to join the brass band!อาจารย์สอนซ่อม ให้พวกเธอมาช่วยวงดุริยางค์
I should've stayed put in that make-up classฉันน่าจะไปเรียนซ่อมต่อนะ
"Get out of make-up class, too Kill two birds with one stone'แถมยังไม่ต้องเรียนซ่อม กระสุนนัดเดียวได้นกสองตัว"
What's the point? They just want to cut make-up classแล้วไงล่ะ พวกนี้แค่อยากหนีการเรียนซ่อม
Why do you put your pads in the make-up cooler?ทำไมต้องเอาผ้าอนามัย ใส่ไว้ในตู้เย็นด้วยหล่ะ?

make-up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补考[bǔ kǎo, ㄅㄨˇ ㄎㄠˇ, 补考 / 補考] make-up examination
眉黛[méi dài, ㄇㄟˊ ㄉㄞˋ, 眉黛] eyebrows (with umber black make-up)

make-up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポイントメイク;ポイントメーク[, pointomeiku ; pointome-ku] (n) making up only parts of one's face instead of doing a full make-up job (wasei
ヤマンバ[, yamanba] (n) subculture of teenage girls ca. 1999 (blonde hair, dark make-up except eyes, platform boots)
化粧下[けしょうした, keshoushita] (n) make-up base
厚化粧[あつげしょう, atsugeshou] (n,vs) thick or heavy make-up
塗り隠す[ぬりかくす, nurikakusu] (v5s,vt) to cover with paint; to hide with paint or make-up
顔作り[かおづくり, kaodukuri] (n) shape of the head; using make-up
お作り;お造り;御作り;御造り[おつくり, otsukuri] (n) (1) make-up; (2) (ksb
メーキャップ(P);メイキャップ(P);メイクアップ(P);メークアップ[, me-kyappu (P); meikyappu (P); meikuappu (P); me-kuappu] (n,vs) make-up; (P)
メーク(P);メイク(P)[, me-ku (P); meiku (P)] (n,vs) (1) make; (2) (abbr) make-up; (P)
体質[たいしつ, taishitsu] (n,adj-no) constitution (physical); genetic make-up; predisposition (to disease); (P)
作り[つくり, tsukuri] (n) (1) making; producing; manufacturing; building; construction; make; structure; (2) appearance (i.e. attire, make-up); (3) build (i.e. physique); (4) (See 御作り) sashimi; (n-pref) (5) forced (smile, etc.); (P)
化粧(P);仮粧[けしょう(P);けわい;けそう(ok), keshou (P); kewai ; kesou (ok)] (n,vs) make-up; makeup; cosmetics; (P)
扮装[ふんそう, funsou] (n,vs) make-up; get-up; disguise
素っぴん[すっぴん, suppin] (n) (1) (uk) face with no make-up; (2) sobriety
素顔[すがお, sugao] (n,adj-na,adj-no) (1) face with no make-up; unpainted face; (2) honesty; frankness; (P)
造り[つくり, tsukuri] (n) make-up; structure; physique; (P)
顔黒[がんぐろ, ganguro] (n,vs) blackening the body (name given to young Japanese girls who have tanned skin, bleached hair and wear heavy make-up)

make-up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องสำอาง[n.] (khreūangsam) EN: cosmetics ; make-up FR: produit de beauté [m] ; produit cosmétique [m]
แต่งหน้า[v.] (taeng-nā) EN: make up ; put on make-up ; wear make-up ; use cosmetics FR: se maquiller ; se farder

make-up ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mindestaußenluftanteil {m}minimum make-up air quota
Abschminkwatte {f}make-up remover pad
Außenluft {f}make-up air; outside air
Außenlufteinheit {f}make-up air unit
Außenlufthaube {f}make-up air hood
Maskenbildner {m}make-up artist
Schminktisch {m}make-up table; dressing table
Schminktopf {m}make-up jar
Umbruch {m} (Drucktechnik)make-up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make-up
Back to top