ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

luminosity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *luminosity*, -luminosity-

luminosity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
luminosity (n.) ความสว่าง Syn. brightness
luminosity (n.) ความหลักแหลม See also: ความฉลาด, ความเฉียบแหลม
luminosity (n.) ระดับความเข้มข้นของแสงสว่าง Syn. luminance
luminosity (n.) สิ่งที่เปล่งแสง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We are moving up the luminosity 10 to 34.อนุภาคถูกปลดปล่อยที่ 99% ของความเร็วแสง
We have a signal on the luminosity monitors.Ni แสดงบนจอภาพ ประดิษฐ์แสงสว่าง.
Stars having a temperature of 5,300 degree kelvin and a blinding luminosity, I would say,ดวงดาวมีอุณหภูมิอยู่ที่ 5,300 เคลวิน และมีความจ้าในระดับที่ทำให้ตาบอดได้ ฉันคงต้องพูดว่า

luminosity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光亮度[guāng liàng dù, ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ, 光亮度] brightness; luminosity
坎德拉[kǎn dé lā, ㄎㄢˇ ㄉㄜˊ ㄌㄚ, 坎德拉] candela (unit of luminosity); standard candle
光度[guāng dù, ㄍㄨㄤ ㄉㄨˋ, 光度] luminosity
光量[guāng liàng, ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄤˋ, 光量] quantity of light; luminosity

luminosity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความส่องสว่าง[n.] (khwām søngs) EN: luminance ; luminosity ; illuminance FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า luminosity
Back to top