ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

low-spirited

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *low-spirited*, -low-spirited-

low-spirited ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
low-spirited (adj.) เศร้าใจ See also: หดหู่ใจ Syn. sad, heartsore, dispirited, blue

low-spirited ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ๋อย[adj.] (jǿi) EN: disconsolate ; dejected ; sad ; low-spirited ; downcast ; subdued ; depressed ; wan FR:
เศร้าใจ[v. exp.] (saojai) EN: feel sad ; feel depressed ; be melancholy ; be down-hearted ; be low-spirited ; be sad ; droop FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า low-spirited
Back to top