ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

look round

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *look round*, -look round-

look round ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
look round (phrv.) มองไปรอบๆ See also: เหลียวไปรอบๆ Syn. look about
look round (phrv.) ตรวจสอบความเป็นไปได้ก่อนตัดสินใจ
look round (phrv.) เยี่ยมเยียน See also: แวะเยี่ยม
look round (phrv.) สำรวจ See also: ตรวจตรา Syn. look about
look round for (phrv.) พยายามค้นหา See also: มองหา Syn. look about for, look around for

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า look round
Back to top