ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

look forward to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *look forward to*, -look forward to-

look forward to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
look forward to (idm.) ตั้งตาคอย See also: รอคอย
look forward to (phrv.) ตั้งตาคอย See also: รอคอย
look forward to (phrv.) ตั้งหน้ารอคอย Syn. anticipate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I look forward to a frank exchange of views.{\cHFFFFFF}ฉันมองไปข้างหน้าเพื่อ แลกเปลี่ยนมุมมองที่ตรงไปตรงมาของ
But if you want my personal opinion, I wouldn't look forward to it.แต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวของผม ผมคงไม่รอวันนั้นหรอก
You'll want to contact Agent Mulder. We look forward to your reports.พวกเรา เชื่อมั่นในตัวคุณ ว่ามี การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสม
Oh, that's nice. I look forward to play tennis with him.อ้อ ดีมากเลย ผมอยากเล่นเทนนิสกับท่านน่ะ
You can look forward to itคุณสามารถมองไปข้างหน้า
Anyway, I look forward to more teamwork in the future. Hmm.อย่างไรก็ตาม ฉันต้องการทำงาน เป็นทีมด้วยในอนาคต
Assuming you accept the conditions, we look forward to your continuing to be a part of our Wellesley tradition.หากคุณยอมรับเงื่อนไข เราจะรอคุณ... เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในประเพณีเก่าแก่ของเวลส์ลี่ย์
I'll look forward to your return, big boy.จะตั้งตาคอยเธอกลับมานะจ๊ะ หนุ่มน้อย
Much smoother. Great, I look forward to coming back and working with you.ดี คงดีที่จะได้กลับไปร่วมงานกับนายอีก
Well, we look forward to seeing you tomorrow.เราตั้งตารอที่จะเจอเธอนะ
The way you carry on, you'd think our girls look forward to a grand inheritance.จากการพูดคุยของเธอ เหมือนกับลูกสาวของเรา กำลังจะได้รับสมบัติมหาศาล
I look forward to reminding people why.(เสียงเชียร์) ฉันจะทำให้ทุกคนเห็น และเตือนความจำว่าทำไม

look forward to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴不得[bā bù dé, ㄅㄚ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ, 巴不得] anxious; look forward to; earnestly wish for
期盼[qī pàn, ㄑㄧ ㄆㄢˋ, 期盼] hope and expectation; to anticipate; to look forward to; to await expectantly
巴望[bā wàng, ㄅㄚ ㄨㄤˋ, 巴望] look forward to
展望[zhǎn wàng, ㄓㄢˇ ㄨㄤˋ, 展望] outlook; prospect; to look ahead; to look forward to

look forward to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
よろしくお願いします;宜しくお願いします[よろしくおねがいします, yoroshikuonegaishimasu] (exp) please remember me; please help me; please treat me well; I look forward to working with you
心待ちにする[こころまちにする, kokoromachinisuru] (exp,vs-i) to look forward to
期する[きする;ごする, kisuru ; gosuru] (vs-s,vi) (See 期す) to expect; to look forward to
楽しみにする[たのしみにする, tanoshiminisuru] (exp,vs-i) to look forward to something
待ち設ける;待設ける[まちもうける, machimoukeru] (v1,vt) to expect; to look for; to look forward to; to anticipate; to wait for
待つ(P);俟つ[まつ, matsu] (v5t,vt,vi) (1) (待つ only) to wait; (2) to await; to look forward to; to anticipate; (3) (usu. in negative form) to depend on; to need; (P)
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u,vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P)
期す[きす;ごす, kisu ; gosu] (v5s,vi) (1) to expect; to look forward to; (2) to set (a date, etc.); (3) to resolve; to pledge (to oneself); to vow
期待を寄せる[きたいをよせる, kitaiwoyoseru] (exp,v1) (often ...に期待を...) to pin one's hope on; to look forward to; to look toward; to get one's hopes up

look forward to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฝ้าคอย[v.] (faokhøi) EN: wait ; await ; look forward to ; expect FR: attendre
นึกหวัง[v. exp.] (neuk wang) EN: hope ; expect ; look forward to ; desire ; long ; aspire FR:
รอ[v.] (rø) EN: look forward to FR:
ตั้งตาคอย[v.] (tangtākhøi) EN: look forward to ; expect ; await ; anticipate FR: attendre avec impatience
ตั้งตารอคอย[v. exp.] (tang tā røk) EN: FR: look forward to

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า look forward to
Back to top