ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

little by little

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *little by little*, -little by little-

little by little ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
little by little (idm.) ทีละน้อย See also: อย่างช้าๆ
little by little (adv.) ทีละน้อย See also: ทีละเล็กทีละน้อย, ค่อยๆ Syn. gradually
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุบจิบ (adv.) little by little See also: repeatedly, gradually
เก็บหอมรอมริบ (v.) save little by little See also: pick up fragment by fragment, collect Syn. เก็บเล็กประสมน้อย Ops. สุรุ่ยสุร่าย
เก็บเล็กประสมน้อย (v.) save little by little See also: pick up fragment by fragment, collect Syn. เก็บหอมรอมริบ Ops. สุรุ่ยสุร่าย
เก็บเล็กผสมน้อย (v.) save little by little See also: pick up fragment by fragment, collect Syn. เก็บหอมรอมริบ, เก็บเล็กประสมน้อย Ops. สุรุ่ยสุร่าย
เก็บเล็ม (v.) save little by little See also: collect Syn. เก็บเล็กผสมน้อย
เหยาะ (v.) add little by little See also: drop by drop Syn. ใส่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your English is improving little by littleภาษาอังกฤษของคุณกำลังพัฒนาไปทีละน้อย
You just get to know them little by littleเธอก็แค่จะได้รู้จักพวกเขามากขึ้นทีละน้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nature had come into her own again, and little by little had encroached upon the drive with long, tenacious fingers.ธรรมชาติได้กลับคืนสู่ตนเองอีกครั้ง ค่อยๆ ปกคลุมทางเข้าทีละน้อย ดั่งนิ้วมืออันเรียวยาวและเหนียวเเน่น
White spreads little by little over their body, which disappear forever.ความขาวแผ่ขยาย ทีละเล็กละน้อย ปกคลุมร่างของเขา ซึ่งสูญหายไปตลอดกาล
Little by little and then all at once, I suppose.ค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อย แล้วก็เลยตามเลย ประมาณนั้นแหล่ะ
"Am I Blue", "Little by Little", "Button Up Your Overcoat" and "Ten Cents a Dance"."ฉันเศร้ามั้ย", "ค่อย ๆ ทีละน้อย", "ติดกระดุมเสื้อโค้ทสิ" และ "เต้นครั้งละสิบเซนต์".
It's little by little.ค่อยเป็นค่อยน่ะแหละครับ
Little by little, you're just letting yourself become... ..Tyler Durden.ฉันไม่อยากฟัง นายมันโรคจิต ไม่ใช่..
And now, the Dark Hadou will grow within you little by little!และตอนนี้พลังจิตสังหาร ก็เข้าไปสู่ตัวแกทีละนิด
I was unconsciously becoming her little by little.ผมไม่รู้สึกตัวว่าเป็นเธอไปทีละนิด ละนิด
In the nights while fighting, I started to understand Eri's feelings little by littleเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้น ผมก๊เริ่มรู้สึกเข้าใจเอริได้มากขึ้น
It starts now, little by littleเริ่มเลย , ค่อยเป็นค่อยไป
Little by little, the cysts replace healthy lung tissue until your lungs stop working.ทีละน้อยทีละน้อย ซีสจะมาแทนเนื้อปอดที่แข็งแรง จนกระทั่งปอดหยุดทำงาน
What did she do? It's because I'm going easy on her little by little.เธอทำอะไรด้วยงั้นเหรอ เป็นเพราะฉันเล่นงานเธอเบาๆแบบทีละเล็กทีละน้อยหรอก

little by little ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逐次[zhú cì, ㄓㄨˊ ㄘˋ, 逐次] gradually; one after another; little by little
一点一点[yī diǎn yī diǎn, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄧ ㄉㄧㄢˇ, 一点一点 / 一點一點] little by little; bit by bit; gradually
缓缓[huǎn huǎn, ㄏㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˇ, 缓缓 / 緩緩] slowly; unhurriedly; little by little

little by little ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キープボットル[, ki-pubottoru] (n) bottle of whiskey (whisky) that a bar customer buys, writes his name on, keeps on a shelf at the bar, and drinks little by little on successive visits (wasei
少しずつ[すこしずつ, sukoshizutsu] (adv) little by little
済し崩し;なし崩し[なしくずし, nashikuzushi] (n) (1) paying back in installments (instalments); amortization plan; (adv) (2) gradual reduction; little by little
ポツリポツリ;ぽつりぽつり[, potsuripotsuri ; potsuripotsuri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) intermittently; bit by bit; little by little; by ones and twos; (2) (on-mim) in drops (e.g. of rain)
削る[はつる, hatsuru] (v5r,vt) (1) to cut down little by little; (2) to take a percentage
少し宛;少しづつ[すこしづつ, sukoshidutsu] (exp) little by little; a little for each; gradually
徐々(P);徐徐;除々(iK);除除(iK)[じょじょ, jojo] (adv,adv-to,adj-no) (1) gradually; steadily; quietly; slowly; little by little; (adv) (2) soon; (P)
漸く[ようやく, youyaku] (adv) (1) (uk) finally; at last; (2) barely; narrowly; hardly; only just; (3) gradually; little by little; by degrees; (P)
漸次[ぜんじ, zenji] (adv,adj-no) gradually; slowly; little by little; incrementally; (P)
点々;点点[てんてん, tenten] (adv,adv-to) here and there; little by little; sporadically; scattered in drops; dot; spot
追々;追追;追い追い[おいおい, oioi] (adv) gradually; by degrees; little by little; step by step

little by little ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชัก[X] (chak) EN: rather ; somewhat ; a bit ; gradually ; a little ; slightly ; little by little FR:
จุบจิบ[adv.] (jupjip) EN: little by little FR: petit à petit
เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน[v. (loc.)] (kepbīatāith) EN: accumulate little by little FR: accumuler petit à petit
เก็บหอมรอมริบ[v.] (kephømrømri) EN: save little by little ; build up a fund penny by penny ; scrimp and save FR: épargner petit à petit
เก็บเล็กผสมน้อย[v.] (keplekphaso) EN: save little by little ; pick up fragment by fragment ; many a mickle makes a muckle FR:
เก็บเล็ม[v.] (keplem) EN: save little by little FR:
ค่อย ; ค่อย ๆ = ค่อยๆ[adv.] (khǿi ; khǿi) EN: little by little ; softly ; gently ; slowly ; quietly ; gradually ; cautiously ; carefully FR: petit à petit ; graduellement ; doucement ; précautionneusement ; pas à pas
ค่อยเป็นค่อยไป[v.] (khǿipenkhǿi) EN: proceed gradually ; learn little by little ; get better gradually FR: procéder graduellement
ละเลียด[v.] (lalīet) EN: nibble ; pick at one's food ; proceed little by little FR:
ทีละคนสอง[adv.] (thīla khon ) EN: by ones and twos ; little by little FR:
ทีละเล็กละน้อย[adv.] (thīla lek l) EN: gradually ; little by little FR: peu à peu
ทีละเล็กทีละน้อย[adv.] (thīla lek t) EN: gradually ; little at a time ; little by little FR: peu à peu
ทีละน้อย[adv.] (thīla nøi) EN: gradually ; a little at a time ; little by little FR: peu à peu ; graduellement ; progressivement
เหยาะ[v.] (yǿ) EN: add little by little ; add a small quantity ; add some more ; add drop by drop ; sprinkle FR: ajouter peu à peu ; saupoudrer ; ajouter très peu
ค่อยเป็นค่อยไป[adv.] (khǿipenkhǿi) EN: little by little; gradually ; slow but sure ; in due time ; proceedingly FR: progressivement ; lentement mais sûrement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า little by little
Back to top