ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

let down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *let down*, -let down-

let down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
let down (phrv.) ทำให้ต่ำลง See also: ปล่อยให้ตกลง, ทำให้หล่น
let down (phrv.) ปล่อยลงมามากขึ้น (เสื้อผ้า) See also: ทำให้ยาวขึ้น
let down (phrv.) ปล่อยลมออก
let down (phrv.) แล่นลง (ก่อนจอด)
let down (phrv.) ทำให้ต่ำลง (คุณภาพ, มาตรฐาน)
let down (phrv.) ทำให้เสื่อมศรัทธา See also: หมดศรัทธา, หมดความเชื่อถือ, หมดความจงรักภักดี Syn. go back on
let down (phrv.) ทำงานน้อยลง See also: พยายามทำน้อยลง Ops. let up
let down (phrv.) ผิดหวัง See also: เสียใจ
let down (phrv.) ทำให้ต่ำลง See also: ลดลง, ดึงลง Syn. lower
let down (phrv.) ทำให้ผิดหวัง See also: ทำให้เสียใจ Syn. disappoint
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดึงลง (v.) let down See also: pull down, lower Ops. ชักขึ้น, ดึงขึ้น
ลด (v.) let down See also: pull down, lower Syn. ดึงลง Ops. ชักขึ้น, ดึงขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We didn't have the time to get to know one another when you first came here... but I want you to know I'm not the kind of woman who'd let down a child... whatever her situation, whatever her mistake.เราไม่มีเวลาที่จะไปรู้ว่าใครเป็นยังไง เมื่อเธอมาที่นี่ครั้งแรก... แต่ฉันอยากให้เธอรู้ว่า ฉันไม่ใช่คนที่จะไม่ดูแลเด็ก... ไม่ว่าเรื่องของเธอจะเป็นอย่างไร ไม่ว่าเธอจะทำความผิดพลาดอะไรมา
I can't let down my mother. He was her student.ฉันทำให้แม่ผิดหวังไม่ได้ เจ้าบ่าวเคยเป็นนักเรียนของแม่
Rapunzel, Rapunzel, let down your hair!ราพันเซล เอาผมเธอลงมาหน่อย
Unfortunately, I've let down the family name on more than one occasion.แต่โชคร้าย ผมทำให้ชื่อเสียงของครอบครัวต้องเสียหายมาแล้วมากกว่าหนึ่งครั้ง
It's okay to let down your guard.มันโอเค ที่จะปลดกำแพงลง
I let down my friends.ผมทำให้เพื่อนของผมผิดหวัง
I let down the country.ผมทำให้ประเทศชาติผิดหวัง
I let down our system of government.ผมทำให้ระบบการปกครองของเราผิดหวัง
Are you gonna let down all those peopleคุณกำลังจะทำให้คนที่ทำงานหนัก
Rapunzel, let down your hair.ราพันเซลให้ลงผมของคุณ
Better have others let you down, dont let down othersยอมถูกคนทั้งโลกทรยศ ดีกว่าทรยศคนทั้งโลก
I let down my mom and dad today, and... worse than that, i let down my teacher.ฉันทำให้พ่อและแม่ผิดหวัง และที่แย่กว่านั้น ฉันทำให้คุณครูผิดหวัง

let down ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuì, ㄓㄨㄟˋ, 缒 / 縋] let down with a rope
辜负[gū fù, ㄍㄨ ㄈㄨˋ, 辜负 / 辜負] let down; fail to live up to; disappoint

let down ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
髪を解く[かみをほどく, kamiwohodoku] (exp,v5k) to let down one's hair; to undo hair
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P)
鼻白む[はなじろむ, hanajiromu] (v5m,vi) to feel let down; to feel ashamed

let down ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดึงลง[v. exp.] (deung long) EN: let down FR:
ลงไป[v. exp.] (long pai) EN: let down ; have done FR:
หน้าจ๋อย[v.] (nājǿi) EN: pale ; turn pale ; feel let down ; be chagrined FR:
ปลง[v.] (plong) EN: dispose of ; put down ; lay down ; let down FR: se débarasser de
สยาย[v.] (sayāi) EN: undo ; let down ; spread out FR: déployer
สยายผม[v. exp.] (sayāi phom) EN: let down one's hair ; undo one's hair FR:
ทำให้ต่ำลง[v. exp.] (thamhai tam) EN: lower ; let down ; lift down FR: abaisser
ทำเหลวไหล[v. exp.] (tham lēolai) EN: misbehave ; let down ; be unreliable FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า let down
Back to top