ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

legislator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *legislator*, -legislator-

legislator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
legislator (n.) สมาชิกของสภานิติบัญญัติ
English-Thai: HOPE Dictionary
legislator(เลจ'จิสเลเทอะ) n. ผู้บัญญัติกฎหมาย,สมาชิกสภานิติบัญญัติ, See also: legislatorship n. ดูlegislator
legislatorial(เลจจิสละทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับกฎหมาย,เกี่ยวกับสมาชิกหรือสภานิติบัญญัติ,นิตินัย
English-Thai: Nontri Dictionary
legislator(n) สมาชิกสภานิติบัญญัติ,ผู้ออกกฎหมาย,ผู้แทนราษฎร,ผู้บัญญัติกฎหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
legislatorผู้บัญญัติกฎหมาย, สมาชิกสภานิติบัญญัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Legislatorsผู้ตรากฎหมาย [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was an extremely influential legislator for what,20 years?เขาเคยเป็นวุฒิฯที่มีอิทธิพลมาก ถึง 20ปีเชียว
These are practiced legislators who want blood.นี่คือบทเรียน สมาชิกสภาไม่มีใครต้องการเปื้อนเลือด

legislator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
立法者[りっぽうしゃ, rippousha] (n) legislator
議士[ぎし, gishi] (n) councillor; councilor; legislator
州議会議員[しゅうぎかいぎいん, shuugikaigiin] (n) state legislator; member of state parliament; member of a provincial assembly
議員年金[ぎいんねんきん, giinnenkin] (n) legislators' pension (and retirement benefits)

legislator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้บัญญัติกฎหมาย[n. exp.] (phū banyat ) EN: legislator FR: législateur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า legislator
Back to top