ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

learned

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *learned*, -learned-

learned ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
learned (adj.) ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้
learned (adj.) ซึ่งคงแก่เรียน See also: ซึ่งมีความรู้มาก Syn. highly-educated
English-Thai: HOPE Dictionary
learned(เลิร์น'นิด) adj. มีความรู้มาก,คงแก่เรียน,เกี่ยวกับการเรียนรู้., See also: learnedness n. ดูlearned, Syn. erudite,scholarly
English-Thai: Nontri Dictionary
learned(adj) มีความรู้สูง,มีความรู้มาก,คงแก่เรียน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Learned institutions and societiesบัณฑิตยสถานและสมาคมทางวิชาการ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've learned how to cook up some simple foodฉันได้เรียนรู้วิธีปรุงอาหารเร็วๆ ง่ายๆ บางอย่าง
Don't you remember what we learned?คุณจำสิ่งที่พวกเราเรียนรู้ไม่ได้หรือ?
You are expected to learn such a lot of things you've never learnedคุณถูกคาดหมายให้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายอย่างที่คุณไม่เคยเรียนรู้มาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's certainly learned that trick of arranging flowers from Rebecca.หล่อนต้องเรียนรู้เคล็ดลับ การจัดดอกไม้มาจากรีเบคคาเเน่ๆ
I've learned in a very personal way, Mr. Tyler, that I can't preach the American heritage... and expect to be believed if I act out of impatience... or sacrifice my principles for expediency.{\cHFFFFFF}I've learned in a very personal way, Mr. Tyler, {\cHFFFFFF}that I can't preach the American heritage... {\cHFFFFFF}and expect to be believed if I act out of impatience...
I've learned that the only time we're hated... is when we stop trying to be what we started out to be 200 years ago.{\cHFFFFFF}I've learned that the only time we're hated... {\cHFFFFFF}is when we stop trying to be what we started out to be 200 years ago.
We apes have learned to live in innocence.เราวานร หัดอยู่อย่างไร้เดียงสา
Are you what we were, before we learned to talk and made a mess of everything?เธอเป็นเหมีอนบรรพบุรุษเรา ก่อนเราจะหัดพูดได้ เรียนรู้ทุก ๆ สิ่งรึเปล่า
That was just one year ago, and all I've learned since I left her is that I should never have left her.นั่นแค่เมื่อปีก่อนเอง สิ่งเดียวที่ผมเรียนรู้ตั้งแต่จากเธอมา ก็คือผมไม่ควรจากเธอมา
And it was here...in this blighted place that he learned to live again.และที่นี่... แดนหายนะแห่งนี้ คือ... ...ที่ๆ เขาเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอีกครั้ง
I learned to hate you in the last ten years.ฉันเรียนรู้ที่จะเกลียดคุณใน 10 ปีที่ผ่านมา
We certainly learned to write then.แน่นอนเราเรียนรู้ที่จะเขียนแล้ว
During the war we learned all sorts of thing, but not what really matters.ในช่วงสงครามเราเรียนรู้ทุกสิ่ง แต่ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญจริงๆ
Here is comrade Bozur, a learned man. He'll explain it to you.นี่คือสหายโบซูร์เป็นคนที่เรียนรู้ เขาจะอธิบายให้คุณฟัง
Children, you've learned a lot from your teacher.เด็กคุณได้เรียนรู้อ- ะไรมากมายจากครูของคุณ

learned ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不会[bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 不会 / 不會] improbable; unlikely; will not (act,happen etc); have not learned to; be unable to
知识份子[zhī shí fèn zǐ, ㄓ ㄕˊ ㄈㄣˋ ㄗˇ, 知识份子 / 知識份子] intellectual; learned person
博闻多识[bó wén duō shí, ㄅㄛˊ ㄨㄣˊ ㄉㄨㄛ ㄕˊ, 博闻多识 / 博聞多識] learned and erudite; knowledgeable and experienced
习得性[xí dé xìng, ㄒㄧˊ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˋ, 习得性 / 習得性] acquired; learned
渊博[yuān bó, ㄩㄢ ㄅㄛˊ, 渊博 / 淵博] erudite; profound; learned; extremely knowledgeable
博学[bó xué, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄝˊ, 博学 / 博學] learned; erudite
博雅[bó yǎ, ㄅㄛˊ ㄧㄚˇ, 博雅] learned
有学问[yǒu xué wèn, ㄧㄡˇ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ, 有学问 / 有學問] learned
饱学[bǎo xué, ㄅㄠˇ ㄒㄩㄝˊ, 饱学 / 飽學] learned; erudite; scholarly

learned ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
他山の石[たざんのいし, tazannoishi] (n) (See 他山の石以て玉を攻むべし) lesson learned from someone's else mistake; object lesson; food for thought; stones from other mountains (can be used to polish one's own gems)
博士[はかせ(P);はくし(P), hakase (P); hakushi (P)] (n,n-suf,adj-no) (1) (usu. はくし) doctorate; PhD; Dr (as a title); (n) (2) (usu. はかせ) expert; learned person; (P)
学僧[がくそう, gakusou] (n) learned priest pursuing his studies
学兄[がっけい, gakkei] (n) my learned friend
学術団体[がくじゅつだんたい, gakujutsudantai] (n) academic society; learned body (society)
学術誌[がくじゅつし, gakujutsushi] (n) academic journal; learned journal
学術雑誌[がくじゅつざっし, gakujutsuzasshi] (n) learned (scientific) journal
守秘義務[しゅひぎむ, shuhigimu] (n) duty of confidentiality (concerning private matters learned through one's business)
応用編[おうようへん, ouyouhen] (n) problem in a mathematics textbook in which previously learned skills are applied to real world situations; practical assessment
既習[きしゅう, kishuu] (n,vs) already learned
造詣深い[ぞうけいふかい;ぞうけいぶかい, zoukeifukai ; zoukeibukai] (adj-i) scholarly; learned
雀百迄踊り忘れず[すずめひゃくまでおどりわすれず, suzumehyakumadeodoriwasurezu] (exp) (id) What is learned in the cradle is carried to the tomb
不学[ふがく, fugaku] (adj-na) unlearned; uneducated
学のある;学の有る[がくのある, gakunoaru] (exp,adj-f) (See 学がある) educated; learned; schooled
論語読みの論語知らず[ろんごよみのろんごしらず, rongoyominorongoshirazu] (exp) a mere scholar, unable to practically use what he has learned; someone who knows a theory, but cannot apply it
野巫[やぶ, yabu] (n) (1) rural female shaman; (2) (See 藪・やぶ・2) unlearned Zen practitioner
青は藍より出でて藍より青し[あおはあいよりいでてあいよりあおし, aohaaiyoriideteaiyoriaoshi] (exp) Although blue dye comes from the indigo plant, it is bluer than indigo; The student has overcome the master (from whom he has learned)

learned ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage ; highly skilled person FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; humaniste [m] ; académiste [m] (vx)
บทอาขยาน[n. exp.] (bot ākhayān) EN: text to be learned by heart FR:
ได้รับทราบว่า[v. exp.] (dāi rap sāp) EN: have learned that ; understand that FR: avoir appris que
จารย์[n.] (jān) EN: expert ; learned person FR:
เข้าหม้อ[v.] (khaomø) EN: forget what one has learned FR:
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear ; dare not do again ; have learned one's lesson FR: craindre ; appréhender ; redouter
เข็ดจนตาย[v. exp.] (khet jon tā) EN: have learned a lesson for life ; never do it again FR:
เข็ดเขี้ยว[v.] (khetkhīo) EN: be afraid to do something again ; have learned one's lesson FR:
เข็ดลำ[v. exp.] (khet lam) EN: be afraid to face someone again ; have learned one's lesson ; be chastened FR:
ก ข ไม่กระดิกหู[X] (khø khø mai) EN: one who has learned the language but still can't read and write FR:
คงแก่เรียน[adj.] (khongkaērīe) EN: erudite ; learned ; highly educated ; knowledgeable ; scholarly FR: érudit
คนที่มีความรู้ [n. exp.] (khon thī mī) EN: man of letters ; learned man ; lettered man FR: homme de lettres [m] ; lettré [m]
ก ข ไม่กระดิกหู[n.] (kø khø maik) EN: [one who has learned the language but still can't read and write] FR:
หลาบจำ[v.] (lāpjam) EN: have learned one's lesson ; be chastened FR: se souvenir de la leçon
เมธี[n.] (mēthī) EN: learned man ; sage FR: sage [m]
นักปราชญ์[n.] (nakprāt) EN: philosopher ; sage ; learned man ; logician ; man of learning ; wise man FR: sage [m] ; philosophe [m] ; homme de savoir [m] ; savant [m]
นักธรรม[n.] (naktham) EN: dharma scholar ; one learned in the Doctrine ; Doctrine-knower ; [one who has passed the examination of any of the three grades of Dhamma study] FR:
พฤติกรรมการเรียนรู้[n. exp.] (phreuttikam) EN: learned behaviour ; learned behavior FR:
ผู้คงแก่เรียน[n. exp.] (phū khongka) EN: learned person FR:
ผู้มีความรู้ [n. exp.] (phū mī khwā) EN: learned person ; expert ; someone who knows FR:
ปราชญ์[n.] (prāt) EN: philosopher ; sage ; wise person ; learned man ; savant ; scholar ; highbrow FR: philosophe [m] ; sage [m] ; érudit [m] ; savant [m] ; intellectuel [m]
เปรื่องปราด[adj.] (prēuangprāt) EN: brilliant ; learned ; smart FR: érudit ; brillant
ร่ำเรียน[v.] (ramrīen) EN: study ; learn ; be learned FR: étudier sans relâche ; étudier avec application ; bûcher (fam.) ; potasser (fam.) ; bloquer (fam. - Belg.)
ทรงคุณวุฒิ[adj.] (song khunna) EN: qualified ; learned ; accomplished ; competent ; proficient FR:
สุ.จิ.ปุ.ลิ.[n.] (Su.Ji.Pu.Li) EN: [attributes of a learned man (he listens, thinks, questions and writes)] FR:
โต๊ะ[n.] (to) EN: headman ; man learned in Islamic lore ; dato = datoh ; imam ; imaum FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า learned
Back to top