ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

laugh at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *laugh at*, -laugh at-

laugh at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
laugh at (phrv.) หัวเราะเยาะ Syn. laugh over
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวเราะเยาะ (v.) laugh at See also: sneer, mock Syn. เยาะเย้ย Ops. ชมเชย, ยกย่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm not a man if I let them laugh at me like thatฉันคงไม่ใช่ผู้ชายถ้าปล่อยให้พวกนั้นหัวเราะฉันอย่างนี้
Everyone's gonna laugh at me tomorrowพรุ่งนี้ทุกๆ คนคงจะหัวเราะเยาะฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# I can see them laugh at meฉันสามารถเห็นพวกเขาหัวเราะเยาะ ฉัน
Then you'll laugh at my expenseต่อมาคุณ'จะหัวเราะเยาะค่าใช้จ่ายของฉัน
Everybody's gotta laugh at each other's act.เราครอบครัวเดียวกันใช่มั้ย
And don't laugh at me. Don't you dare judge me!อย่ามาหัวเราะเยาะฉันนะ
No big son of a bitch is gonna laugh at me. Get up.ไม่มีไอ้ตัวโตที่ไหน หัวเราะใส่ฉันได้ ลุกขึ้น
What do we live for, but to make sport for our neighbours and laugh at them in our turn?แล้วเราจะอยู่ไปเพื่ออะไรล่ะถ้าไม่ใช่เพื่อล้อเลียน พวกเพื่อนๆ แล้วมาหัวเราะพวกเขาในภายหลัง
I'm sorry to laugh at Miss Albert, but what is that hairdo?ฉันขอโทษที่จะหัวเราะเยาะนางสาวอัลเบิร์ แต่สิ่งที่เป็นทรงผมที่?
We're all gonna have a laugh at that, let me tell ya.เราจะต้องหัวเราะเยาะเรื่องนี้แน่ / ให้ฉันพูดหน่อยเหอะ
... remindedmeof howrachel used to laugh at my jokes.... มันทำให้ฉันนึกถึงราเชล ตอนที่เธอหัวเราะ
My girl won't laugh at all my jokes But tell it to me straightแต่เธอคนนั้น ไม่ชอบเรื่องตลกที่ข้าเล่า หนำซ้ำยังบอกให้ข้าหุบปากให้สนิทอีกต่างหาก
Most people would laugh at you. But not us.คนอื่นหัวเราะเยาะคุณ แต่เราเชื่อคุณ
You don't think people will laugh at me?คิดว่าคนเขาจะไม่หัวเราะเยาะฉันเรอะ

laugh at ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嘲笑[cháo xiào, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄠˋ, 嘲笑] jeer; mockery; scoff; sneer; make fun of; laugh at (derogatory)
[chī, ㄔ, 嗤] laugh at; jeer; scoff at; sneer at
[kuī, ㄎㄨㄟ, 悝] laugh at

laugh at ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人笑い[ひとわらい, hitowarai] (n) something people would laugh at
人笑え[ひとわらえ, hitowarae] (adj-na,n) something people would laugh at
笑い飛ばす[わらいとばす, waraitobasu] (v5s,vt) to laugh at
嘲る(P);嘲ける(io)[あざける, azakeru] (v5r,vt) (uk) to scoff; to laugh at; to make fun of; to ridicule; to jeer at; (P)

laugh at ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวเราะเยาะ[v.] (hūarǿ yǿ) EN: deride ; ridicule ; laugh at ; sneer ; mock ; laugh at FR: tourner en dérision ; ridiculiser ; se moquer de ; rire de ; railler (litt.)
เยาะ[v.] (yǿ) EN: jeer at ; mock ; ridicule ; laugh at FR: se moquer de ; railler ; ridiculiser
เย้ย[v.] (yoēi) EN: mock ; jeer ; laugh at ; sneer ; ridicule FR: se moquer ; tourner en dérision
เยาะเย้ย[v.] (yǿyoēi) EN: ridicule ; mock ; jeer ; sneer ; laugh at ; make fun of ; chaff ; deride FR: ridiculiser ; bafouer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า laugh at
Back to top