ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

landslide victory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *landslide victory*, -landslide victory-

landslide victory ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
landslide victory (idm.) ชัยชนะสำคัญ (ในการเลือกตั้ง)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอนมา (v.) have a landslide victory See also: overcome, overthrow, conquer have an overwhelming victory

landslide victory ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชนะขาดลอย[n. exp.] (chana khātl) EN: overwhelming victory ; landslide victory FR: victoire écrasante [f]
การชนะการเลือกตั้งแบบขาดลอย[n. exp.] (kān chana k) EN: landslide victory ; landslide win FR: raz-de-marée électoral [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า landslide victory
Back to top